Wizytacja KMPT w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim.

Data
,

W dniach 13-15.09.2021 r. przedstawiciele KMPT przeprowadzili wizytację Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim.

Jednostka przeznaczona jest dla: tymczasowo aresztowanych mężczyzn, skazanych skierowanych do odbywania kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo, w tym objętych programem terapii dla sprawców przestępstw popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych (P-1/t, M-1/t), a także skazanych recydywistów penitencjarnych (R-1/p, R-1/z, R-2/p, R-2/z).

Areszt dysponuje 365 miejscami dla osób pozbawionych wolności, w tym 62 w oddziale terapeutycznym. W jednostce mogą również przebywać osadzeni chorzy na cukrzycę insulinozależną. Od  2018 r. funkcjonują 2 cele mieszkalne - izby chorych, z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych fizycznie bądź poruszających się na wózkach inwalidzkich. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju i brakiem możliwości izolowania osadzonych z podejrzeniem koronawirusa, decyzją Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej  czasowo zwiększono pojemność celi mieszkalnej – jednej izby chorych – o 3 dodatkowe miejsca.

W dniu wizytacji w Areszcie przebywało 324 osadzonych, w tym: 51 tymczasowo aresztowanych, 271 skazanych/ukaranych, 3 młodocianych. Na oddziale terapeutycznym znajdowało się 59 więźniów. Ponadto 2 osadzonych odbywało tymczasowy areszt w warunkach szpitala psychiatrycznego.  

Od stycznia 2020 r. do dnia wizytacji w Areszcie odnotowano 11 zdarzeń nadzwyczajnych: ujawnienie przedmiotu niedozwolonego na terenie jednostki organizacyjnej lub w miejscu zatrudnienia poza terem jednostki (4), usiłowanie popełnienia samobójstwa osadzonego (4), napaść na funkcjonariusza lub pracownika (2). W dniu 17.06.2021 r. w Areszcie doszło ponadto do bezprecedensowego wydarzenia. W związku z zagrożeniem spowodowanym odnalezieniem w pobliżu terenu Aresztu niewybuchu pocisku przeciwlotniczego, najprawdopodobniej pochodzącego z okresu II Wojny Światowej, konieczna była ewakuacja wszystkich osadzonych oraz pracowników więzienia na czas usunięcia zagrożenia. 

W latach 2020-2021 w Areszcie 24 – krotnie stosowano środki przymusu bezpośredniego. Przedstawiciele KMPT zabezpieczyli monitoring z wybranych przypadków, który następnie zostanie poddany analizie w siedzibie BRPO.

Powyższe wnioski mają charakter wstępny. Dalsze obserwacje i rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, przedstawione zostaną w końcowym raporcie.
 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2021-09-20 12:38:59
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2021-09-20 13:18:50
Operator: Grażyna Kalisiewicz