Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zwrot oświatowej subwencji ogólnej, a dobro uczniów z niepełnosprawnościami [art. 24 - Edukacja]*

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich na podstawie skarg przedstawicieli gmin wystąpiła do Minister Edukacji Narodowej w sprawie konieczności zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych kwot części oświatowej subwencji ogólnej.

Profesor Irena Lipowicz podkreśliła, że nie sprzeciwia się egzekwowaniu przez Ministerstwo Finansów nieprawidłowo naliczonych i nienależnie pobranych kwot, ale jednocześnie zwróciła uwagę, że skala problemu może mieć duży wpływ na sytuację dzieci z niepełnosprawnościami. Zdaniem RPO wykazywanie w systemie informacji oświatowej nieprawidłowych danych o uczniach, a w wyniku tego pobieranie źle wyliczonej subwencji, nie zawsze było efektem chęci nadużyć, ale często spowodowane było przyczynami obiektywnymi, z powodu znacznego skomplikowania przepisów regulujących naliczanie subwencji oraz z braku jednolitości systemu orzekania. Wiele gmin jest obciążonych kwotami, stanowiącymi znaczny procent budżetu gminy. Grozi to paraliżem działalności oświatowej tych jednostek. Rzecznik zwróciła się z prośbą o informację, czy w Ministerstwie Edukacji Narodowej toczą się lub planowane są działania mające zapobiec występowaniu sytuacji, w których na dużą skalę popełniane są błędy w kalkulacji należnej samorządom kwoty subwencji oświatowej.

 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk