Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zmiany w ustawie o służbie cywilnej w Trybunale Konstytucyjnym – połączenie wniosków RPO oraz grupy posłów

Data:

1 lutego br. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów ustawy z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw.

Rzecznik wnioskował o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów dotyczących:

  • likwidacji obowiązku otwartego i konkurencyjnego naboru do służby cywilnej,
  • wprowadzenia powołania jako podstawy obsadzania wyższych stanowisk w służbie cywilnej,
  • wygaszenia stosunków pracy z osobami zajmującymi wyższe stanowiska służbowe w służbie cywilnej po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy.

Wcześniej – 22 stycznia br. wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w tej samej sprawie skierowała grupa posłów na Sejm VIII kadencji.

Zarzuty grupy posłów wobec zmian w ustawie o służbie cywilnej dotyczą:

  • wprowadzenia warunku, że Szefem Służby Cywilnej może być osoba, która nie jest członkiem partii politycznej w miejsce warunku traktującego o braku przynależności do partii w okresie ostatnich pięciu lat;
  • uchylenia wymogów selekcyjnych wobec osoby, która ma zostać dyrektorem generalnym urzędu dotyczących sześcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych;
  • obsadzania wyższych stanowisk w służbie cywilnej w drodze powołania zamiast w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru;
  • zrezygnowania z działania na wniosek Szefa Służby Cywilnej przy zarządzeniu przez Prezesa Rady Ministrów przeprowadzenia ponownego naboru na stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra, na które na podstawie odrębnych przepisów przeprowadza się otwarty i konkurencyjny nabór;
  • wygaśnięcia stosunku pracy z osobami zajmującymi wyższe stanowiska w służbie cywilnej, jeżeli nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dany okres albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków płacy lub pracy.

Zarządzeniem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego wniosek Rzecznika (sygn. akt K 8/16) został połączony z wnioskiem grupy posłów (sygn. akt K 6/16) w celu łącznego rozpoznania pod wspólną sygnaturą akt K 6/16 z uwagi na tożsamość przedmiotu sprawy.

Ważne linki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk