Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Zespołem kieruje Anna Szałek

Do zakresu działania Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego należą zagadnienia:

  • praw i obowiązków stron stosunku pracy i działań poprzedzających nawiązanie stosunku pracy, ochrony pracy oraz równego traktowania w zatrudnieniu;
  • przeciwdziałania bezrobociu i świadczeń z tytułu bezrobocia, zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
  • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i warunków nabywania prawa do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia społecznego oraz ustalania ich wysokości;
  • świadczeń pomocy społecznej, programów wspierania rodziny i świadczeń rodzinnych;
  • warunków zatrudnienia w podmiotach zajmujących się ochroną osób i mienia.

Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego odpowiada za merytoryczne przygotowywanie konferencji związanych z zakresem realizowanych zadań.

Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zapewnia na podstawie upoważnienia, zastępstwo procesowe Rzecznika przed Sądem Najwyższym, innymi sądami i Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach należących do jego właściwości.

 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP