Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Data:

Zespołem kieruje Anna Szałek

Do zakresu działania Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego należą zagadnienia:

  • praw i obowiązków stron stosunku pracy i działań poprzedzających nawiązanie stosunku pracy, ochrony pracy oraz równego traktowania w zatrudnieniu;
  • przeciwdziałania bezrobociu i świadczeń z tytułu bezrobocia, zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
  • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i warunków nabywania prawa do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia społecznego oraz ustalania ich wysokości;
  • świadczeń pomocy społecznej, programów wspierania rodziny i świadczeń rodzinnych;
  • warunków zatrudnienia w podmiotach zajmujących się ochroną osób i mienia.

Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego odpowiada za merytoryczne przygotowywanie konferencji związanych z zakresem realizowanych zadań.

Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zapewnia na podstawie upoważnienia, zastępstwo procesowe Rzecznika przed Sądem Najwyższym, innymi sądami i Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach należących do jego właściwości.

(wyciąg z regulaminu organizacyjnego Biura RPO)

Autor informacji: M@riuszM@slowiecki
Data publikacji: 2012-12-21 16:27:13
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki
Data: 2013-05-08 12:19:09
Opis: Aktualizacja opisu
Operator: M@riuszM@slowiecki
Data: 2021-09-21 11:14:22
Opis: Aktualizacja opisu
Operator: M@riuszM@slowiecki
Data: 2013-05-08 12:19:09
Operator: M@riuszM@slowiecki
Data: 2019-10-14 15:04:36
Operator: M@riuszM@slowiecki
Data: 2021-09-10 19:50:39
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk