Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego

Zespołem kieruje Mirosław Wróblewski

 

Do zakresu działania Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego należą zagadnienia:

  • ustrojowe (konstytucyjne) oraz ogólne zagadnienia podstawowych praw obywatelskich, w tym prawo do życia, ochrony godności, w tym kwestie bioetyczne, prawo do sądu, prawa wyborcze, prawo do edukacji, obywatelstwo, prawo do korzystania z dóbr kultury, prawo do prywatności i ochrony danych osobowych, prawo do informacji, prawo do zrzeszania się, wolność zgromadzeń, wolność sumienia i wyznania, wolność słowa, dostęp do zawodów zaufania publicznego, dostęp do funduszy Unii Europejskiej, opieka obywateli poza granicami państwa;
  • związane z ochroną praw jednostek wynikającą z międzynarodowych zobowiązań Polski, w szczególności określonych w prawie Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rady Europy oraz Unii Europejskiej, w tym ochrony praw podstawowych wynikających z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego odpowiada za merytoryczne przygotowywanie konferencji związanych z zakresem realizowanych zadań.

Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego zapewnia na podstawie upoważnienia, zastępstwo procesowe Rzecznika przed Sądem Najwyższym, innymi sądami i Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach należących do jego właściwości.

 

Dyrektor Mirosław Wróblewski

Radca prawny, mianowany urzędnik służby cywilnej, certyfikowany audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych.

Absolwent studiów prawniczych oraz politologicznych (specjalizacja – stosunki międzynarodowe). Jest autorem blisko 50 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego oraz ochrony praw człowieka. W ciągu ostatnich lat wielokrotnie przygotowywał lub współpracował w przygotowaniu stanowisk Rzecznika Praw Obywatelskich i reprezentował RPO w postępowaniach sądowych oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Członek zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (EU Fundamental Rights Agency) na kadencję w latach 2012-2017. W grudniu 2012 r. wybrany na przewodniczącego Komisji Budżetowej Agencji. W grudniu 2014 r. wybrany przez zarząd do 4-osobowego Executive Committee w Agencji.

Pełnił funkcję koordynatora zainicjowanego przez RPO Programu Współpracy Ombudsmanów Państw Partnerstwa Wschodniego UE w latach 2009-2010. Występował w charakterze eksperta na zaproszenie instytucji międzynarodowych (m.in. Rada Europy, ECRI, Komisja Europejska, Wysoki Przedstawiciel ONZ ds. Praw Człowieka) oraz krajowych (w Europie i Azji).
Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Polskiego Towarzystwa Konstytucyjnego oraz Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy.

Zna biegle język angielski, język francuski i rosyjski w stopniu komunikatywnym.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji: 2021-11-21 18:29:12
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2021-11-21 18:31:02
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP