Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zespół Prawa Karnego

 

Zespołem kieruje Marek Łukaszuk

Do zakresu działania Zespołu Prawa Karnego należą zagadnienia:

  • dotyczące prawomocnych orzeczeń sądu kończących postępowanie w sprawach karnych;
  • przewlekłości postępowań sądowych, wyjaśniających i przygotowawczych;
  • działań i zaniechań organów ścigania;
  • postanowień o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowań przygotowawczych;
  • analizy i oceny praktyki stosowania prawa karnego przez organy postępowania – opinie i wystąpienia;
  • dotyczące konstytucyjności prawa karnego.

Zespół Prawa Karnego odpowiada za merytoryczne przygotowywanie konferencji związanych z zakresem realizowanych zadań.

Zespół Prawa Karnego zapewnia na podstawie upoważnienia, zastępstwo procesowe Rzecznika przed Sądem Najwyższym, innymi sądami i Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach należących do jego właściwości.

 

Dyrektor Marek Łukaszuk

Doktor nauk prawnych, temat rozprawy: „Rola Rzecznika Praw Obywatelskich RP w ochronie wolności i praw pokrzywdzonych naruszeniami prawa przez organy władzy publicznej”.

Ukończył aplikację sądową i aplikację administracyjną – zwieńczone złożeniem stosownych egzaminów.

Pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich od 1 stycznia 1988 r. – obecnie na stanowisku Dyrektora Zespołu Prawa Karnego, w którego kompetencjach pozostają zagadnienia  i sprawy dotyczące postępowań i prawomocnych orzeczeń sądowych, działań organów ścigania - w tym podejmowane wobec osób pokrzywdzonych oraz badanie zgodności przepisów prawa karnego z konstytucją i aktami prawa międzynarodowego.
 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP