Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego

Dyrektor Piotr Mierzejewski 

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2007 r. ukończył aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego.

Od 2009 r. wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.
W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich  pracuje od 6 listopada 2000 r. Od 2017 r. Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego.

W latach 2014 – 2017 Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego.

Uprzednio Naczelnik Wydziału Prawa Administracyjnego i Ochrony Zdrowia (2011 – 2014).

Do zakresu działania Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego należą zagadnienia:

  1. ogólne prawa administracyjnego, w tym działalność terenowej administracji publicznej (poza zakresem właściwości innych jednostek i komórek organizacyjnych Biura), ochrony środowiska i przyrody, prawa drogowego oraz ewidencji ludności;
  2. prawa finansowego, w tym daniny publiczne, dyscyplina finansów publicznych, budżet państwa, prawo karne skarbowe, postępowanie celne, prawo bankowe, prawo dewizowe;
  3. prawa gospodarczego, w tym działalność gospodarcza, działalność organów kontroli gospodarczej, przekształcenia własnościowe, akcje pracownicze, usługi, ubezpieczenia majątkowe i osobowe, ochrona konsumenta;
  4. ochrony zdrowia, w tym powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zakłady opieki zdrowotnej i inni świadczeniodawcy, prawa pacjentów, wykonywanie zawodów medycznych, obrót lekami, publiczna służba krwi, weterynaria;
  5. orzecznictwa administracyjnego i sądowo-administracyjnego w sprawach, o których mowa w pkt 1- 4.

Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego odpowiada za merytoryczne przygotowywanie konferencji związanych z zakresem realizowanych zadań.

Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego zapewnia na podstawie upoważnienia, zastępstwo procesowe Rzecznika przed Sądem Najwyższym, innymi sądami i Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach należących do jego właściwości.
 

 

 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP