Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zespół do spraw Wykonywania Kar

Zespołem kieruje Ewa Dawidziuk

Do zakresu działania Zespołu do spraw Wykonywania Kar należą zagadnienia dotyczące:

  1. praw i warunków pobytu osób osadzonych w aresztach śledczych, zakładach karnych, pomieszczeniach dla osób zatrzymanych jednostek organizacyjnych Policji oraz przebywających w izbach wytrzeźwień;
  2. wykonywania kar nieizolacyjnych;
  3. pomocy postpenitencjarnej;
  4. prawa karnego wykonawczego w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania;
  5. analizy i oceny praktyki stosowania przepisów prawa karnego wykonawczego przez organy postępowania wykonawczego – opracowywanie opinii i wystąpień generalnych;
  6. konstytucyjności przepisów prawa karnego wykonawczego.

Zespół do spraw Wykonywania Kar odpowiada za merytoryczne przygotowywanie konferencji związanych z zakresem realizowanych zadań.

Zespół do spraw Wykonywania Kar zapewnia na podstawie upoważnienia, zastępstwo procesowe Rzecznika przed Sądem Najwyższym, innymi sądami i Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach należących do jego właściwości.

 

Dyrektor Ewa Dawidziuk

Doktor nauk prawnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim.

W 2012 r. obroniła doktorat na Uniwersytecie Łódzkim, Wydziale Prawa i Administracji. Pracę zawodową rozpoczęła w Kancelarii Sejmu, gdzie ukończyła aplikację sejmową.

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pracuje od 2007 r. Początkowo pełniła obowiązki Zastępcy Dyrektora Zespołu Prawa Karnego Wykonawczego i zajmowała się tworzeniem Krajowego Mechanizmu Prewencji w Polsce, będąc osobą kontaktową KMP w relacjach międzynarodowych, zaś w latach 2013-2015 była Naczelnikiem Wydziału Karnego Postępowania Wykonawczego w Zespole Prawa Karnego.

Autorka kilkudziesięciu publikacji poświęconych zagadnieniom penitencjarnym, w tym monografii pt. „Traktowanie osób pozbawionych wolności we współczesnej Polsce na tle standardów międzynarodowych”. Uczestniczka seminariów międzynarodowych poświęconych tej problematyce, w których występowała w roli eksperta. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej przeprowadziła wiele wizytacji jednostek penitencjarnych i innego rodzaju miejsc detencji, reprezentowała Biuro RPO na rozprawach przez Trybunałem Konstytucyjnym oraz sądami administracyjnymi.

 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP