Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zespół do spraw Prezydialnych i Współpracy Międzynarodowej

Dyrektor Anna Grzelak

Zespół do spraw Prezydialnych i Współpracy Międzynarodowej
Do podstawowych zadań Zespołu ds. Prezydialnych i Współpracy Międzynarodowej należą:

 • wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań Rzecznika i Zastępców Rzecznika w zakresie, w jakim nie należą do właściwości innej jednostki organizacyjnej Biura Rzecznika lub wymagają koordynacji prac więcej niż jednej jednostki organizacyjnej;
 • rozwijanie współpracy Rzecznika z partnerami zewnętrznymi, w szczególności z organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi oraz ruchami społecznymi;
 • zarządzanie przepływem informacji i komunikacji wewnętrznej;
 • koordynowanie obiegu informacji w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań Zespołu;
 • koordynowanie działań zmierzających do realizacji zadań w zakresie korespondencji zewnętrznej dotyczącej wydarzeń zewnętrznych;
 • opiniowanie i obsługa wniosków o przyznanie patronatu lub patronatu honorowego Rzecznika oraz wniosków o udział w komitecie honorowym, kapitułach konkursów zewnętrznych oraz w wydarzeniach o podobnym charakterze;
 • prowadzenie rejestru osób fizycznych, organizacji i instytucji wyróżnionych Odznaką Honorową Rzecznika „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”;
 • organizowanie konferencji, debat publicznych oraz innych spotkań i uroczystości okolicznościowych we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Biura Rzecznika;
 • tworzenie długoterminowych planów wydarzeń z udziałem Rzecznika i Zastępców Rzecznika;
 • inicjowanie i koordynowanie rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju;
 • organizowanie i prowadzenie konkursów Biura;
 • opracowywanie okresowych planów wizyt Rzecznika, Zastępców Rzecznika i pracowników Biura za granicą oraz wizyt składanych w Polsce na zaproszenie Rzecznika;
 • organizowanie kontaktów Rzecznika z placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi państw obcych w Polsce;
 • koordynowanie współpracy Rzecznika z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami i instytucjami ochrony praw człowieka;
 • inicjowanie i przygotowanie umów o współpracy między Rzecznikiem i międzynarodowymi oraz krajowymi organizacjami i instytucjami ochrony praw człowieka;
 • współpraca w ramach projektów unijnych i międzynarodowych przedsięwzięć realizowanych przez Rzecznika;
 • prowadzenie korespondencji oficjalnej Rzecznika dotyczącej współpracy międzynarodowej, z wyjątkiem spraw pozostających bezpośrednio w kompetencji poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Biura;
 • organizacja i merytoryczne przygotowywanie konferencji i wizyt z udziałem gości zagranicznych Rzecznika oraz delegacji zagranicznych Rzecznika, Zastępców Rzecznika i pracowników Biura;
 • koordynowanie prawidłowości oraz terminowości realizacji zadań przekazanych poszczególnym jednostkom organizacyjnym przez Rzecznika;
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi dla zapewnienia realizacji zadań Zespołu.
Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Zmiana listy zadań zespołu
Operator: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Zmiana nazwy Zespołu
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP