Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zapis o immunitetach parlamentarzystów jest zgodny z konstytucją – Trybunał rozpoznał wniosek RPO

Data:

RPO wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z konstytucją jednego z przepisów ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Wątpliwości Rzecznika wzbudził zapis, zgodnie z którym działalność posła chroniona immunitetem obejmuje „także inną działalność związaną nieodłącznie ze sprawowaniem mandatu”. Trybunał rozpoznał wniosek RPO i orzekł, że zaskarżony zapis jest zgodny z konstytucją.

W 2014 r. RPO zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zapisu ustawy z 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zgodnie z którym immunitetem objęta jest "także inna działalność związaną nieodłącznie ze sprawowaniem mandatu". W uzasadnieniu Rzecznik ocenił, że zaskarżony przepis poprzez rozszerzenie zakresu immunitetu prowadzi do naruszenia konstytucyjnej zasady równości. Stanowi również niezgodne z konstytucją ograniczenie prawa do sądu osób trzecich, których prawa zostały naruszone poprzez działanie posła. Ponadto przepis ten jest niejasny i nieprecyzyjny, przez co narusza zasadę przyzwoitej legislacji. Osoba, której prawa zostały naruszone przez zachowanie posła, nie może bowiem przewidzieć, czy sąd zakwalifikuje dane zachowanie jako objęte immunitetem parlamentarnym.

Trybunał uznał, że kwestionowany zapis mieści się w ramach zapisanej w konstytucji "działalności wchodzącej w zakres sprawowania mandatu". Wskazał również, że wykładnia zakwestionowanego pojęcia „innej działalności związanej nieodłącznie ze sprawowaniem mandatu” jest w orzecznictwie sądowym jednolita, a przez to nie skutkuje zasadniczymi wątpliwościami co do zakresu przedmiotowego immunitetu parlamentarnego.

Ważne linki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk