Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Generalne z dnia 5.01.2016 r. do Ministra Zdrowia w sprawie stosowania monitoringu wizyjnego w szpitalach psychiatrycznych

Data:
Tagi: KMPT WG KMPT

Z analizy dokonanej przez przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji wynika, że obowiązujące regulacje dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego w szpitalach psychiatrycznych budzą poważne zastrzeżenia co do zgodności z Konstytucją RP, Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych. 

Kwestionowane przepisy ograniczają konstytucyjne prawo do prywatności. Powinny więc znajdować się w ustawie, a nie w rozporządzeniach. Dodatkowo, rozporządzenia Ministra Zdrowia regulujące kwestię monitoringu wizyjnego w szpitalach psychiatrycznych wykraczają poza zakres upoważnień zawartych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, ustawie o działalności leczniczej oraz kodeksie karnym wykonawczym.
Zdaniem Rzecznika, szczegółowego uregulowania wymagają kwestie przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitoringu, praw osób monitorowanych oraz zasad wykorzystania tych danych. Tylko wówczas podmioty stosujące monitoring będą upoważnione do ingerencji w sferę prywatności człowieka i ustawowo chronionych danych osobowych. Szczególna troska o sytuację pacjentów szpitali psychiatrycznych wynika również ze zwiększonego ryzyka wykluczenia społecznego tych osób. Brak właściwej ochrony praw pacjentów szpitali psychiatrycznych, ich danych osobowych oraz wizerunku może doprowadzić do niewłaściwego wykorzystania tych informacji. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z postulatem rozpoczęcia odpowiednich prac legislacyjnych.

KMP.574.8.2015

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk