Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Generalne z dnia 28.07.2015 r. do Komendanta Głównego Straży Pożarnej w sprawie zasad ewakuacji z osób z niepełnosprawnością przebywających w jednostkach penitencjarnych

Data:
Tagi: KMPT WG KMPT

Przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji działający na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dokonują wizytacji prewencyjnych zakładów karnych i aresztów śledczych. Z dotychczasowych ustaleń wizytujących wynika, że w części wizytowanych jednostek penitencjarnych nie zostały przyjęte żadne zasady ewakuacji osób z niepełnosprawnością lub opisano je w instrukcjach bezpieczeństwa w sposób bardzo ogólnikowy.

W ocenie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej wystarczające jest ogólne odniesienie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, sporządzanych przez kierowników poszczególnych jednostek penitencjarnych, do wszystkich osób znajdujących się w ewakuowanych budynkach, w tym również do osób z niepełnosprawnością. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dokumentacja ta jest uzgadniana z właściwymi komendantami Państwowej Straży Pożarnej i po uzyskaniu ich akceptacji traktowana jest jako zgodna z obowiązującym w tym zakresie stanem prawnym. Wątpliwości Rzecznika budzi uznanie, że organizacja ewakuacji osób z niepełnosprawnością przebiega w identyczny sposób jak osadzonych pełnosprawnych. Większość jednostek penitencjarnych nie ma udogodnień pozwalających na samodzielne przemieszczanie się osób z niepełnosprawnością ruchową, zwłaszcza między kondygnacjami, czy sygnalizacji alarmowych dla osób niesłyszących i ścieżek fakturowych dla osób niewidzących. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.

KMP.571.1.2015

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk