Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. możliwości wniesienia skargi na odmowę dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON

Data:

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich rozstrzygnięcie wniosku o dofinansowanie kosztów turnusu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma formę decyzji administracyjnej, od której przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Dlatego też Rzecznik skierował wniosek do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wyeliminowanie naruszającej standardy konstytucyjne praktyki polegającej na udzielaniu informacji odmownej w kwestii dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego bez wydawania decyzji, a także na odrzucaniu możliwości wnoszenia skarg na takie rozstrzygnięcia. Sprawa ta wynikła podczas rozpatrywania przez Rzecznika jednej ze skarg indywidualnych.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, wydanego na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, centrum pomocy rodzinie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej o sposobie jego rozpatrzenia. Mimo, że przepis rozporządzenia nie stanowi wyraźnie, to zdaniem Rzecznika takie rozstrzygnięcie ma charakter decyzji administracyjnej, od której przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Za stanowiskiem przedstawionym w wystąpieniu Rzecznika, znajdującym potwierdzenie także w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, przemawia prawo jednostki do procesu oraz do sprawiedliwości proceduralnej, wynikające z konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP). Nie można dopuścić do sytuacji, aby w demokratycznym państwie prawnym wniosek skarżącego o dofinansowanie kosztów turnusu rehabilitacyjnego, mający znaczenie dla realizacji jego praw, był rozpatrywany poza procedurą, zwłaszcza że rozstrzygnięcie to jest oparte na uznaniu administracyjnym i nieostrych kryteriach wyboru.

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk