Wystąpienia RPO w sprawie Polskiej Rady Języka Migowego

Data:

1. Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej ws. składu Polskiej Rady Języka Migowego

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie powołania członków Polskiej Rady Języka Migowego, w skład której nie wchodzi ani jedna osoba głucha, posługująca się Polskim Językiem Migowym.
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej (19 grudnia 2012 r.)

- Polski Język Migowy - miga p. Paulina Romanowska - Oddział Łódzki Polskiego Związku Głuchych

 

- System Językowo - Migowy - miga p. Dominik Muskała - Oddział Łódzki Polskiego Związku Głuchych

 

 

2. Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej na wystąpienie RPO ws. składu Polskiej Rady Języka Migowego

Minister Pracy i Polityki Społecznej udzielił odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie niepowołania osób głuchych w skład Polskiej Rady Języka Migowego. Minister poinformował, że przy ocenie kandydatów brane było pod uwagę doświadczenie przydatne w pracach Rady. W ocenie MPiPS, z dokumentów nie wynikało, żeby osoby niesłyszące, których zgłoszenia spełniały wymogi formalne, takie doświadczenie posiadały. Obecnie w skład Rady wchodzą dwie osoby niesłyszące.
Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej (27 lutego 2013 r.)

3. Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie składu Polskiej Rady Języka Migowego

Rzecznik po raz kolejny zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie składu Polskiej Rady Języka Migowego. Podstawowym kryterium wyboru członków Rady powinno być zaangażowanie w prace osób głuchych. Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych nakłada bowiem na państwa Strony obowiązek ścisłego konsultowania się i angażowania osób z niepełnosprawnościami w podejmowanie decyzji w zakresie związanych z nimi spraw.
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej (17 kwietnia 2013 r.)

4. Odpowiedź Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

W odpowiedzi na kolejne wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych poinformował, że jego zdaniem sama znajomość języka migowego nie mogła być jedyną przesłanką wyboru kandydata. Pełnomocnik wyjaśnił, że zamieszczenie ogłoszenia o naborze kandydatów do Polskiej Rady Języka Migowego zamieszczone zostało na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz że informacja o naborze dotarła do wszystkich zainteresowanych środowisk. Nie przewiduje się podejmowania kroków mających na celu zmianę składu Rady do końca kadencji rady, tj. przez 4 lata.
Odpowiedź Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (2 lipca 2013 r.)

 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2017-12-21 15:11:40
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2020-10-29 12:06:43
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk