Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wsparcie dla studentów nie tylko z orzeczeniem o niepełnosprawności [art. 9 – Dostępność, art. 24 - Edukacja]*

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpiła do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeciw postanowieniu w projekcie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, zgodnie z którym dotacje dla uczelni na kształcenie studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami będą mogły być przyznawane tylko na wsparcie osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu.

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności nie jest w Polsce obowiązkowe. Zwłaszcza młodzi ludzie z różnych powodów nie występują o wydanie takiego dokumentu. Pieniądze pochodzące z dotacji są przeznaczane na różnego rodzaju dostosowania, które mają ułatwić studentom niepełnosprawnym funkcjonowanie podczas ich kształcenia w uczelni oraz w środowisku akademickim. Nie są to świadczenia czysto finansowe, a raczej polegające na udostępnieniu usługi na rzecz danej osoby. Prawdopodobieństwo, że taka pomoc zostanie przyznana studentowi czy doktorantowi, który de facto jej nie potrzebuje, jest znikome.

[Pismo do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego]

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk