Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wprowadzenie systemowego wsparcia osób z niepełnosprawnością wymaga pilnych działań

Data:

W związku z trwającym w Sejmie protestem rodziców dorosłych osób z niepełnosprawnościami, w Biurze RPO odbyło się spotkanie dr Sylwii Spurek, zastępczyni RPO ds. równego traktowania oraz ekspertów Komisji ds. Osób z Niepełnosprawnością z przedstawicielką grupy protestujących.

W dyskusji omówione zostały postulaty dotyczące systemowych rozwiązań, które umożliwią osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie. Podkreślono, że poza zmianami w zakresie świadczeń o charakterze finansowym, które dotyczą podstawowych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, niezbędne jest pilne wprowadzenie systemowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami w środowisku lokalnym. Polegałoby to na zapewnieniu asystenta osobistego i rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego, a także zastąpieniu instytucji ubezwłasnowolnienia systemem wspieranego podejmowania decyzji.

Wszystkie te postulaty były przedmiotem rekomendacji Rzecznika Praw Obywatelskich. Ich wprowadzenie w życie jest niezbędne dla wdrożenia standardów ochrony praw osób z niepełnosprawnościami określonych w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. 

Ważne linki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2018-04-24 13:48:33
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk