Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wniosek o odszkodowanie dla Krystiana Brolla po kasacji RPO

Data:

Krystian Broll domaga się 14,5 mln odszkodowania za niesłuszne umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym. Mężczyzna przebywał w nim 8 lat. Kasację w tej sprawie, na korzyść p. Brolla złożył Rzecznik Praw Obywatelskich. Sprawę opisała w katowickim wydaniu Gazeta Wyborcza (27 października 2015 r.).

Sąd Najwyższy uwzględnił stanowisko RPO i wskazał, że sąd zajmujący się sprawą Krystiana Brolla zbadał ją w sposób powierzchowny,  m.in. nie wziął pod uwagę tego, że mężczyzna nie był wcześniej karany, nie dokonał oceny – stopnia społecznej szkodliwości czynu zarzucanego podejrzanemu,  prawdopodobieństwa ponownego popełnienia przez niego czynu zabronionego o znacznej społecznej szkodliwości oraz faktu jednorazowego czynu w postaci gróźb karalnych w sytuacji ocenianej przez podejrzanego jako zagrożenie.

Pełnomocnik Brolla mecenas Piotr Wojtaszek podkreślił, że kwota odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę została oszacowana na podstawie dotychczasowych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Izabela Kikolska, Zespół Prawa Karnego Biura RPO: 

Gdyby przyjąć, że Krystian Broll był w pełni poczytalny, to zarówno stopień jego winy, jak i stopień społecznej szkodliwości czynu bezspornie przemawiałby za stosowaniem kary o charakterze wolnościowym.

Na tle sprawy p. Brolla i kilku innych, zarysował się niepokojący, problem praktyki stosowania dolegliwego i szeroko wkraczającego w sferę wolności osobistej człowieka, środka zabezpieczającego, wobec sprawcy czynu o mniejszej społecznej szkodliwości, nawet jeśli istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez niego takiego czynu ponownie.

Od ubiegłego roku Rzecznik wniósł do Sądu Najwyższego, pięć kasacji w sprawach, w których orzeczono detencję. Dwie zostały już rozpoznane, tj. sprawa p. Brolla i kasacja z lutego tego roku. Trzy sprawy oczekują na rozpoznanie.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP