Biuletyn Informacji Publicznej RPO

W sprawie wzmocnienia antyterrorystycznej edukacji i polityki informacyjnej - odpowiedź MSWiA

Data:
Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie podkreślał, że efektywność działania właściwych organów państwa w zakresie nie tylko reagowania na już zaistniałe zdarzenia, ale także prewencja w przypadku zagrożeń, których wystąpienie może wyrządzić nieodwracalne straty dla dóbr prawnie chronionych, jest szczególnie istotna w warunkach globalizacji przestępczości.
 
W sierpniu tego roku Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o przekazanie informacji o planowanych czynnościach, mających na celu edukację społeczeństwa oraz wzmocnienie polityki informacyjnej, w zakresie działań podejmowanych w odniesieniu do edukacji społecznej dotyczącej bezpiecznych zachowań w obliczu zagrożeń terrorystycznych.
 
W odpowiedzi otrzymanej 12 września 2016 r. Sekretarz Stanu w MSWiA poinformował o działaniach podejmowanych w ramach Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019 i wskazał w szczególności na szkolenia dla kadry kierowniczej i dydaktycznej szkół na temat pożądanych postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Podkreślił także, że podejmowane są również inne inicjatywy, w tym prowadzone są:
  • warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli,
  • prelekcje dla kadry pedagogicznej i uczniów,
  • ćwiczenia dowódczo-sztabowe,
  • szkolenia dla przedstawicieli branży wielkopowierzchniowych,
  • szkolenia dla administratorów hoteli i biurowców oraz innych obiektów i budynków istotnych ze względu na swoją wielkość i położenie
  • szkolenia dla przedstawicieli urzędów administracji rządowej. 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk