Biuletyn Informacji Publicznej RPO

W jaki sposób badania są finansowane?

Data:

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich jest finansowana z budżetu państwa. W 2012 r. w budżecie Rzecznika Praw Obywatelskich przewidziano 200 000 zł na prowadzenie badań antydyskryminacyjnych. W 2013 r. w budżecie na przeprowadzenie badań antydyskryminacyjnych przewidziano 200 tys. zł w ramach mechanizmu równego traktowania, oraz 50 000 zł w ramach sprawowanej przez Rzecznika funkcji organu monitorującego wdrożenie Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
W kolejnych latach finansowanie badań jest uzależnione od struktury budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich uchwalanego przez Sejm. Rzecznik Praw Obywatelskich, jako niezależny organ ds. równego traktowania, nie ma możliwości pozyskiwania środków z innych źródeł.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk