Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Testy na koronawirusa a prywatny pakiet medyczny - odpowiedzi na pytania zgłaszane na Infolinię RPO 800-676-676

Data:

Eksperci BRPO odpowiadają na pytania pod bezpłatnym telefonem 800 676 676. Podejmują też interwencje i wyjaśniają sytuacje sporne i wątpliwe. O tym można przeczytać tu: INTERWENCJE RPO W SPRAWIE KORONAWIRUSA

Siostra pytającej jest osobą nieubezpieczoną, posiada jedynie prywatny pakiet medyczny. Najprawdopodobniej jest zakażona covid-19. Istnieje konieczność skierowania na test od lekarza rodzinnego, do którego Pani nie ma dostępu. Prywatny lekarz nie może skierować na testy, a ona nie chce za nie płacić.

Osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie w Narodowym Funduszu Zdrowia na podstawie pisemnego wniosku złożonego do funduszu, jeżeli mają miejsce zamieszkania  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. - o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo osoby objęte powszechnym - obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym ( art. 2 ust 1 cyt. ustawy).

Świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy, udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Świadczeniobiorca, w ramach wyboru, o którym mowa wyżej wybiera lekarza POZ, ( art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 o podstawowej opiece zdrowotnej).

Wybór, o którym mowa wyżej świadczeniobiorca potwierdza oświadczeniem woli, zwanym deklaracją wyboru :

  • w postaci papierowej;
  • w postaci elektronicznej, złożonym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
  • złożonym za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Prawo do darmowej opieki zdrowotnej posiada również bezrobotny zarejestrowany w Urzędzie Pracy ( art. 66 ust. 1 pkt. 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ). Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem uzyskania statusu bezrobotnego, a wygasa z dniem jego utraty ( art.73 pkt 7 cyt. ustawy).

Stan prawny na dzień 17 listopada 2020r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk