Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Termin wznowienia postępowania – stanowisko Rady Ministrów

Data:

Rzecznik złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie terminu na wznowienie postępowania cywilnego. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego obywatel może wnosić o ponowne rozpoznanie sprawy cywilnej zakończonej prawomocnym wyrokiem sądowym w przeciągu 5 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia. W ocenie Rzecznika, termin ten nie powinien mieć zastosowania do przypadków, gdy sąd orzekał na podstawie przepisów uznanych później przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z konstytucją.

Rada Ministrów przedstawiła w tej sprawie swoje stanowisko, w którym podzieliła argumentację RPO.

Kamilla Dołowska, dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego w Biurze RPO:

Jest to kolejne już – po stanowisku Prokuratora Generalnego – stanowisko, z którego wynika, że zaskarżony przepis jest niezgodny z Konstytucją. W obszernym stanowisku Rada Ministrów podzieliła argumentację Rzecznika i również stwierdziła, że zaskarżony przepis Kodeksu postępowania cywilnego jest niezgodny z Konstytucją. Rzecznik z dużym zadowoleniem przyjmuje ten pogląd strony rządowej. Dotychczas wszyscy uczestnicy postępowania są więc zgodni co do niezgodności z Konstytucją zakwestionowanej regulacji, co w istotny sposób zwiększa siłę argumentacji zawartej we wniosku Rzecznika i daje nadzieję na to, że rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego będzie w tej sprawie korzystne dla obywateli.

Ważne linki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP