Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Szkoły artystyczne tylko dla pełnosprawnych? [art. 9 – Dostępność, art. 24 - Edukacja]*

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpiła do Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie braku wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach artystycznych. Wystąpienie związane jest z pismem Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej przesłanym do dyrektorów szkół artystycznych prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w którym stwierdzono „pierwotny brak możliwości realizowania kształcenia specjalnego w szkołach artystycznych”.

Przedstawiona w piśmie argumentacja wskazuje na brak zrozumienia zarówno instytucji orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego, jak i sytuacji uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży z różnego rodzaju dysfunkcjami. Według Dyrektora realizacja zaleceń zawartych w odpowiednich orzeczeniach jest możliwa jedynie w szkołach specjalnych bądź integracyjnych, do których powoływania i prowadzenia Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie posiada kompetencji. Wnioski i zalecenia zaprezentowane w omawianym piśmie wydają się sprzeczne nie tylko z normami wynikającymi z Konstytucji RP oraz z treścią przepisów prawa oświatowego, ale także z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk