Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Stypendia specjalne dla studentów z niepełnosprawnościami [art. 24 – Edukacja, art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]*

Data:

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa stanowią, że studentom, którzy nabyli niepełnosprawność w trakcie albo po ukończeniu studiów nie przysługuje stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami, mimo iż nie korzystały z niego na pierwszym kierunku studiów.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpiła do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o ustosunkowanie się do potrzeby zmiany przepisów, polegającej na uregulowaniu możliwości ubiegania się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na kolejnym kierunku studiów w przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w czasie trwania studiów lub po ich ukończeniu. Sytuacja tych osób jest całkowicie odmienna od sytuacji studentów niepełnosprawnych na pierwszym kierunku studiów. Pojawienie się dysfunkcji staje się często przyczyną braku możliwości wykonywania wyuczonego zawodu, co z kolei stawia te osoby przed koniecznością zdobycia kolejnych kwalifikacji lub całkowitego przekwalifikowania się.


 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk