Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sprawa odszkodowania za mienie zabużańskie – interwencja RPO

Data:

Do Biura Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu zwróciła się mieszkanka Wałbrzycha z prośbą o interwencję w sprawie przedłużającego się postępowania w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP.

Skarżąca zarzuciła, że już  w 1992 r. jej dziadek złożył wniosek o rekompensatę z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP. Następnie stroną postępowania był jej ojciec, a po jego śmierci – ona sama.

Na skutek interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich, Wojewoda zwrócił się z prośbą do właściwych urzędów gmin oraz starostw powiatowych o udzielenie informacji,  czy pierwotny wnioskodawca oraz jego spadkobiercy i następcy prawni nie nabyli na ww. terenie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa z zaliczeniem na poczet ceny wartości mienia nieruchomego pozostawionego poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.

Wojewoda zapewnił jednocześnie, że niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi podjęte zostaną czynności mające na celu zakończenie niniejszego postępowania.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk