Skazanie - słuszne, ale wymiar kary naruszył  prawo. SN uwzględnił kasację RPO

Data:
  • Sąd skazał oskarżonego na karę łączną 7 miesięcy pozbawienia wolności – przy połączeniu kar pozbawienia wolności oraz jej ograniczenia
  • Tymczasem przepisy pozwalają w takiej sytuacji orzec karę do 6 miesięcy
  • RPO wniósł kasację na korzyść skazanego. Sąd Najwyższy uchylił wyrok w tej części, którą zwrócił sądowi I instancji
  • Wcześniej skuteczną kasację na korzyść tego skazanego - choć w innym aspekcie wyroku - złożył Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny. SN wskazał, że jego kasacja przeoczyła naruszenie, które potem zaskarżył RPO  

Sąd Rejonowy w O. uznał winę oskarżonego o siedem przestępstw, w tym o włamania, a także o prowadzenie samochodu pod wpływem środków odurzających.

Za włamania, uznane za tzw. ciąg przestępstw, sąd skazał go na 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz na rok ograniczenia wolności (czyli na prace społeczne). Za kierowanie samochodem pod wpływem narkotyków mężczyzna usłyszał wyrok 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz 6 miesięcy ograniczenia wolności.

Te jednostkowe kary połączono i orzeczono karę łączną 7 miesięcy pozbawienia wolności oraz 2 lat ograniczenia wolności (w postaci prac społecznych 30 godzin miesięcznie).

Ponadto sąd zakazał oskarżonemu prowadzenia pojazdów na 3 lata i zasądził od niego 5 tys. zł świadczenia pieniężnego na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Nakazał mu też naprawić szkody wyrządzone pokrzywdzonym.

Wyrok uprawomocnił się, bo nikt nie złożył apelacji.

Kasację w tej sprawie wniósł w 2019 r. Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny. Zaskarżył wyrok na korzyść skazanego w części dotyczącej orzeczenia o karze łącznej ograniczenia wolności.

Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok w tej części i w tym zakresie zwrócił  sprawę sądowi rejonowemu. Zarazem SN wskazał, że autor kasacji przeoczył inne rażące naruszenie prawa materialnego, które istotnie wpłynęło na wyrok. SN był jednak związany zakresem zaskarżenia tej kasacji i nie mógł rozpoznać sprawy w szerszym zakresie szerszym.

Dlatego RPO na wniosek samego Sądu Rejonowego w O. - zaskarżył wyrok w części dotyczącej kary łącznej pozbawienia wolności. Zarzucił mu rażące naruszenie prawa karnego materialnego, tj. art. 87 § 2 Kodeksu karnego. Przepis ten dopuszcza orzeczenie kary łącznej pozbawienia wolności i ograniczenia wolności wyłącznie w przypadku orzeczenia jej w rozmiarze nieprzekraczającym 6 miesięcy.

Tym samym sąd nie zastosował się do zawartego w tym przepisie ograniczenia co do wymiaru kary pozbawienia wolności i orzekł tę karę w rozmiarze wyższym niż określony.

RPO wniósł o uchylenie wyroku w tej części i zwrot sprawy sądowi rejonowemu

do ponownego rozpoznania w tym zakresie.

19 lutego 2020 r. SN (sygn. akt V KK 612/19) uwzględnił kasację RPO jako oczywiście zasadną. Uchylił wyrok w zaskarżonej części i zwrócił sprawę sądowi rejonowemu.

SN potwierdził, że orzekając karę łączną 7 miesięcy pozbawienia wolności, Sąd Rejonowy w O. rażąco naruszył art. 87 § 2 Kk.

II.511.807.2019

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2020-03-03 15:19:00
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2020-10-14 09:10:05
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk