Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Prawo osob niepełnosprawnych do karty parkingowej. Rzecznik wnosi skargę kasacyjną od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego

Data:


Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (II SA/Gl 475/15) oddalającego skargę interesantki na akt Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach z dnia 3 września 2014 r.

Sprawa dotyczyła odmowy wydania karty parkingowej na podstawie przedstawionego przez nią orzeczenia potwierdzającego znaczny stopień niepełnosprawności na stałe z powodu upośledzenia narządu ruchu wydanego w dniu w dniu 6.10.1999 r. Orzeczenie zostało wydane przed wejściem w życie przepisów nakazujących umieszczanie w orzeczeniu wskazań dotyczących m.in. spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej. Nowe regulacje obowiązują od 1 stycznia 2002 r.

W skardze Rzecznik zarzucił naruszenie przepisów Prawa o ruchu drogowym poprzez nietrafne przyjęcie, że ocena warunków do uzyskania karty parkingowej może być dokonana wyłącznie na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego na podstawie przepisów obowiązujących po 1 stycznia 2002 r. Ponadto w odmowie zabrakło wyjaśnienia, czy i jakie znaczenie prawne ma fakt legitymowana się przez interesantkę orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wydanym na stałe przed 1 stycznia 2002 r.

 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP