Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Skarga kasacyjna w sprawie o ochronę dóbr osobistych z powodu wpisu na Facebooku (i granic odpowiedzialności administratora fanpage’a)

Data:

Chodzi o wyrok w sprawie informacji zamieszczanych na fanpage’u pewnej miejscowości na Facebooku. Administrator tej strony został zobowiązany wyrokiem do sprostowania informacji o innej osobie mimo, że – jak dowodził przed sądem – nie on napisał kwestionowane słowa.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię i przyjęcie, że pozwany był jednocześnie moderatorem strony internetowej i współautorem zamieszczanych na niej artykułów i przypisanie mu z tego powodu odpowiedzialności za dokonane na tej stronie wpisy, jak też niewskazanie jednoznacznie przepisów właściwych ustaw, jako wyłączających bezprawność działania pozwanego, albo za wpisy osób trzecich albo za swoje. Ponadto Rzecznik zarzuca temu wyrokowi naruszenie przepisów Konstytucji, a także Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, gwarantujących każdemu wolność do wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, a także prawo do rozpoznania sprawy przez niezależny, niezawisły sąd.

W niniejszej sprawie wyłoniło się również istotne zagadnienie prawne, od którego rozstrzygnięcia zależy ocena przedstawionej kwestii, jak i mającego znaczenie dla rozstrzygania podobnych spraw i rozwoju prawa. W zależności od tego, czy Sąd uzna, że odpowiedzialność pozwanego jest odpowiedzialnością za naruszenie dóbr osobistych przez jego działanie, czy też przypisze mu odpowiedzialność z uwagi na ustalenia, że jest on podmiotem świadczącym usługi hostingowe, inaczej kształtują się przesłanki jego odpowiedzialności. Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania

AKTUALIZACJA:

Sąd Najwyższy uwzględnił argumenty RPO i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Tym razem sąd uznał argumenty administratora strony.

VII.511.21.2016

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2019-03-22 12:36:37
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk