Sąd w Lublinie: obecnie nie ma podstaw do likwidacji spółki prowadzącej Dziennik Wschodni. EDIT: gazetę wydaje kurator

Data:
  • Rzecznik poparł skargi na orzeczenie referendarza sądowego o wpisie likwidacji spółki prowadzącej "Dziennik Wschodni”.
  • Przeciwko wpisowi likwidacji byli oprócz Rzecznika mniejszościowi wspólnicy (dziennikarze redakcji) i prokurator okręgowy.
  • Sąd uwzględnił złożone skargi i uchylił postanowienie referendarza, którym wpisano likwidację spółki, a także odwołał dotychczasowego kuratora.
  • Postanowieniem z 12 kwietnia 2021 r. Sąd powołał nowego kuratora dla Spółki spośród osób zaproponowanych przez wspólników, a 22 kwietnia określił jego uprawnienia tak, żeby Spółka mogła dalej działać i gazeta była wydawana

Spółka wydająca w Lublinie „Dziennik Wschodni” została postawiona  w stan likwidacji. Jej likwidator rozwiązał stosunki pracy z dziennikarzami i szefostwem gazety

RPO przyłączył się do sprawy likwidacji spółki, ponieważ zamknięcie dziennika wpływa na realizację prawa obywateli do wolności słowa gwarantowanego w Konstytucji. RPO wystąpił też do Państwowej Inspekcji sprawy o zbadanie, czy likwidator spółki nie naruszył praw pracowniczych.

Co postanowił sąd w Lublinie?

Dopuścił do udziału wszystkich wspólników  i uwzględnił skargi złożone na orzeczenie referendarza sądowego:

  1. uchylając zaskarżone postanowienie oraz wykreślając/zmieniając dokonany nim wpis do rejestru przedsiębiorców;
  2. umarzając postępowanie w sprawie;
  3. odwołując dotychczasowego kuratora;
  4. orzekając o poniesieniu kosztów przez każdego uczestnika we własnym zakresie.

Zasadniczym motywem uchylenia skarżonego postanowienia był – zgodnie ze stanowiskiem procesowym RPO – brak orzeczenia sądowego/uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki.

W takich warunkach, co podkreślił sąd, nie można było wpisać likwidacji spółki do rejestru przedsiębiorców.

Sąd stwierdził, że zaskarżone postanowienie nie było orzeczeniem rozwiązującym spółkę. Toczy się natomiast odrębnie proces o rozwiązanie spółki i – o ile wspólnicy nie dojdą do porozumienia – to w jego ramach powinno dojść do rozstrzygnięcia konfliktu.

W motywach swojego rozstrzygnięcia podkreślił, że sprawa ma szczególny charakter ze względu na to, że dotyczy spółki prowadzącej ważny na lokalnym rynku tytuł prasowy, a przez to dotyka także konstytucyjnie chronionej (także przez sądy) wolności słowa. Motywując odwołanie dotychczasowego kuratora, sąd podkreślił, że swoimi dotychczasowymi działaniami kurator podważył zaufanie do działania sądu i nie dokonał odpowiedniego wyważenia racji „gospodarczych” ze „społecznymi”.

Od postanowienia sądu przysługuje apelacja.

Aktualizacja

Postanowieniem z 12 kwietnia 2021 r. Sąd powołał nowego kuratora dla Spółki spośród osób zaproponowanych przez wspólników, a 22 kwietnia określił jego uprawnienia tak, żeby Spółka mogła dalej działać i gazeta była wydawana. Daje to czas wspólnikom na dalsze rozmowy i dojście do porozumienia w sprawie przyszłości Dziennika Wschodniego.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2021-03-18 13:47:59
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk