Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO i odszkodowania dla uczestników przetargów. Sąd Najwyższy uwzględnił kasację RPO

Data:

14 stycznia 2016 r. Sąd Najwyższy rozpoznał skargę kasacyjną Rzecznika Praw Obywatelskich (IV CSK 226/15). Sprawa przeciwko Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie dotyczyła powództwa o odszkodowanie za niewłaściwe przeprowadzenie przez Agencję przetargu (błędny opis nieruchomości w ogłoszeniu o przetargu).

Zaskarżony przez Rzecznika wyrok Sądu II instancji wykluczył możliwość przyznania zwycięzcy przetargu odszkodowania w zakresie utraconych korzyści. Sąd Apelacyjny uznał bowiem, że odszkodowanie jest ograniczone do tzw. negatywnego interesu umownego (może uwzględniać tylko to, co by strona miała, gdyby nie wdawała się w zawieranie umowy, a nie co by miała, gdyby umowa została wykonana).

Sąd Najwyższy wyrokiem uwzględnił skargę kasacyjną i uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego do ponownego rozpoznania.

W sprawie ujawniło się istotne zagadnienie prawne dotyczące zakresu obowiązku odszkodowawczego w przypadku nieprawidłowego przeprowadzenia przetargu. Sąd Najwyższy podzielił stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, że odszkodowanie, przysługujące uczestnikowi przetargu na podstawie art. 704 § 2 zd. 3 Kodeksu cywilnego, może obejmować również utracone korzyści. W tym kontekście ponownie rozpoznający sprawę Sąd II instancji będzie zobowiązany do ustalenia, czy należne skarżącemu odszkodowanie może objąć także kwotę stanowiącą wartość dotacji, utraconej w wyniku niedojścia umowy do skutku.

Pisemne uzasadnienie wydanego przez Sąd Najwyższy wyroku będzie miało duże znaczenie dla należytej realizacji roszczeń odszkodowawczych kierowanych przeciwko organizatorom przetargów. Do tej pory w obrocie nie funkcjonowała żadna wypowiedź Sądu Najwyższego, która dotyczyłaby zakresu odszkodowania należnego uczestnikowi przetargu na podstawie art. 704 § 2 zd. 3 Kodeksu cywilnego. Jednocześnie wymaga podkreślenia, że wskazana kwestia prawna była przedmiotem sporów doktrynalnych.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP