Sąd rozpozna sprawę niewidomej pacjentki, której odmówiono świadczeń lekarskich z uwagi na obecność psa przewodnika

Data:

W dniu 5 kwietnia 2017 roku o godzinie 9.00 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie rozpozna sprawę z powództwa Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz osoby niewidomej poruszającej się w asyście psa przewodnika przeciwko Ośrodkowi okulistycznemu z Krakowa o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia praw pacjenta i dóbr osobistych oraz o zasądzenie odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny.

Rzecznik wytoczył powództwo na rzecz osoby niewidomej, której odmówiono wizyty w gabinecie wykonującym protezy oka z powodu korzystania przez nią z pomocy psa przewodnika. Pacjentka poinformowała Ośrodek drogą elektroniczną o tym, że jest osobą niewidomą i na wizytę przyjedzie w asyście psa przewodnika. W odpowiedzi na wiadomość pacjentki pozwany lekarz odwołał umówioną wcześniej wizytę. Pacjentce nie zaproponowano innych terminów ani nie zaoferowano żadnego rodzaju wsparcia podczas wizyty, alternatywnego wobec psa asystującego.  

Rzecznik wniósł o zasądzenie symbolicznego zadośćuczynienia oraz kwoty 25.000 złotych na cel społeczny, która odpowiada kosztowi wyszkolenia jednego psa przewodnika.

Rzecznik Praw Obywatelskich wykonuje zadania organu właściwego w sprawach przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania oraz niezależnego organu ds. popierania, ochrony i monitorowania wdrażania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Sprawa niewidomej pacjentki ma charakter precedensowy w obszarze ochrony przed dyskryminacją przysługującą osobom z niepełnosprawnościami w obszarze ochrony zdrowia. Obowiązek świadczenia usług, w tym świadczeń zdrowotnych, na rzecz osób poruszających się w towarzystwie psa przewodnika wynika bowiem wprost z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2017-04-04 14:17:45
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk