Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rząd nie podjął decyzji w sprawie ratyfikacji Protokołu Nr 12 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Data:
Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich – dr Sylwia Spurek zwróciła się do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie aktualnych prac mających na celu ratyfikację przez Polskę Protokołu Nr 12 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Protokół 12 ustanawia ogólny zakaz dyskryminacji, zgodnie z którym korzystanie z każdego ustanowionego prawa powinno być zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów, jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie lub z jakichkolwiek innych przyczyn. Ratyfikacja Protokołu przez Polskę pozwoliłaby każdej osobie, która doświadczyła dyskryminacji złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
 
W odpowiedzi Minister Spraw Zagranicznych poinformował, że resort kontynuuje rozpoczęte w ubiegłym roku konsultacje, dotyczące zasadności i możliwości ratyfikowania Protokołu przez Polskę. W opinii ministra dotychczasowe konsultacje wykazały, że przystąpienie do Protokołu nr 12 jest kwestią niezwykle złożoną i może wymagać wielu zmian w prawie. Minister Spraw Zagranicznych zamierza zwrócić się do właściwych ministrów i innych urzędów o uzupełnienie przekazanych dotychczas informacji w terminie do końca czerwca 2016 r.
 
W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich – niezależnego organu ds. równego traktowania, ratyfikacja Protokołu nr 12, a tym samym poddanie pod jurysdykcję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wszystkich spraw, w których mogło dojść do nierównego traktowania, może mieć znaczący wpływ na zmniejszenie liczby przypadków dyskryminacji w Polsce oraz zapewnić ofiarom dyskryminacji wyższy standard ochrony. 
Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk