Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ocenić wpływ zintegrowanej platformy analitycznej na ochronę danych. Rzecznik pisze do KPRM

Data:
  • Rząd pracuje nad wykazem rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych, z których udostępniane są dane na potrzeby analiz w ramach zintegrowanej platformy analitycznej 
  • Niezbędne jest ustawowe doprecyzowanie platformy. Należy też ocenić jej wpływ na ochronę danych - to główne wnioski RPO po spotkaniu ekspertów w tej sprawie
  • Do czasu przedstawienia nowego projektu zgłoszone wcześniej uwagi i obawy RPO są aktualne. Nowy projekt powinien zaś zawierać szerokie gwarancje ochrony praw osób, których dotyczą dane przetwarzane w platformie

27 kwietnia 2022 r. w KPRM odbyło się spotkanie ekspertów dotyczące projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych, z których udostępniane są dane na potrzeby prowadzenia analiz w ramach zintegrowanej platformy analitycznej.

Spotkanie prowadził pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. Ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich w spotkaniu uczestniczył Mirosław Wróblewski, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze RPO.

Na spotkaniu zapewniono o planach podjęcia prac nad nowelizacją ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zdaniem RPO to ważny krok na drodze do zapewnienia zgodności proponowanych zmian ze standardami konstytucyjnymi oraz unijnymi standardami ochrony danych osobowych.

Rzecznik podziela uwagi co do potrzeby ustawowego doregulowania zintegrowanej platformy analitycznej, wyrażone podczas spotkania przez ekspertów, w tym przez przedstawiciela RPO. Przyjęcie odpowiednich rozwiązań jest niezbędne dla poszanowania i zagwarantowania przestrzegania praw i wolności jednostek w działaniu platformy.

Zwraca także szczególną uwagę na wskazywaną podczas spotkania potrzebę przeprowadzenia oceny wpływu projektowanej regulacji na ochronę danych. Sporządzenie takiej oceny powinno być pierwszym krokiem w dalszych pracach nad projektem.

Rolą RPO jest kontrola rozwiązań legislacyjnych proponowanych przez władzę wykonawczą. Zgłoszone wcześniej uwagi i obawy Rzecznika będą aktualne do udostępnienia do zaopiniowania kolejnego projektu. Powinien on zawierać szerokie gwarancje ochrony praw osób, których dotyczą dane przetwarzane w tej platformie.

Deklarowana również przez  min. Cieszyńskiego potrzeba zapewnienia przejrzystości, zarówno dla prac związanych z platformą, jak i sposobu jej działania, wymaga umieszczenia na stronie Rządowego Centrum Legislacji wszystkich zgłoszonych uwag. Obecnie są na niej jedynie uwagi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz pismo fundacji Panoptykon, postulujące m.in. umieszczenie uwag we wskazanym miejscu.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk przesyła te uwagi Januszowi Cieszyńskiemu. Dziękuje ponadto za wyrażoną przez ministra chęć dalszej współpracy z BRPO także co do przyszłych projektów.

VII.501.51.2022

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2022-05-02 09:05:30
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-05-02 10:30:35
Operator: Krzysztof Michałowski