Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zatrzymanie, przedstawienie zarzutów i przesłuchanie bez udziału obrońcy? Ponowne pismo do Prokuratura Krajowego

Data:

Z informacji w mediach wynika, że w ramach prowadzonego w Prokuraturze Krajowej postępowania dotyczącego prawidłowości zarządzania i wydatkowania środków z tzw. Funduszu Sprawiedliwości, zatrzymanie, przedstawienie zarzutów i przesłuchanie w charakterze podejrzanego jednej z osób odbyło się bez udziału jej obrońcy. Obrońcy miano też uniemożliwić widzenie z podejrzanym.

AKTUALIZACJA 23.05.2024: 25 kwietnia 2024 r. Prokurator Krajowy odpisał, że doniesienia medialne o rzekomych nieprawidłowościach w realizacji prawa do obrony jednego z zatrzymanych nie znajdują potwierdzenia w realiach sprawy

13 maja 2024 r. RPO napisał do Prokuratora Krajowego o kolejnym wniosku obrońcy, wskazującym na uchybienia w działaniach prokuratury

Kwestia kontaktu zatrzymanego z adwokatem i - szerzej - zapewnienia prawa do obrony w postępowaniu karnym w jego aspekcie formalnym (kontaktu z obrońcą) pozostaje w stałym zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich, wskazującego wielokrotnie na fundamentalne znaczenie tego prawa w procesie karnym.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk w wystąpieniu do prokuratora krajowego Dariusza Korneluka z 9 kwietnia 2024 r. prosił o odniesienie się do podnoszonych w mediach zarzutów dotyczących naruszenia prawa do obrony, w tym kontaktu z obrońcą.

Kolejne pismo RPO do PK

Dziękując za odpowiedź z 25 kwietnia 2024 r., RPO informuje, że wpłynął kolejny wniosek obrońcy podejrzanego. Wskazuje w nim uchybienia w działaniach prokuratury, które nie były przedmiotem pisma RPO z  9 kwietnia 2024 r. 

Chodzi w szczególności o:

  • brak kontaktu zatrzymanego z obrońcą bezpośrednio po zatrzymaniu;
  • opóźnienie w umożliwieniu dostępu obrońcy do akt postępowania w zakresie, w jakim stanowiły one podstawę do wystąpienia z
    wnioskiem o tymczasowe aresztowanie;
  • opóźnienie w wyrażeniu zgody na widzenie obrońcy (oraz aplikantki adwokackiej) z podejrzanym;
  • podjęcie próby przesłuchania drugiego z obrońców podejrzanego w charakterze świadka;
  • nierozpoznanie wniosku obrońcy o wyłączenie prokuratorów prowadzących śledztwo.

Marcin Wiącek zwraca się z prośbą o zbadanie tych okoliczności i informację o poczynionych ustaleniach i ewentualnie podjętych
działaniach.

II.519.388.2024, II.519.521.2024

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź Prokuratora Krajowego i kolejne pismo RPO do PK
Operator: Łukasz Starzewski