Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek z wizytą w małopolskich ośrodkach wspierających niezależne życie

Data:
Tagi: kalendarium

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek przebywał 11 maja 2023 r. z wizytą w Małopolsce. Odwiedził pensjonat „U Pana Cogito” w Krakowie, w którym pracują osoby po przebytym kryzysie psychicznym oraz Farmę Życia w podkrakowskich Więckowicach, miejsce pobytu stałego dla osób dorosłych w spektrum autyzmu.

Rzecznikowi towarzyszyli pełnomocniczka RPO do spraw wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami Monika Wiszyńska-Rakowska oraz główny koordynator ds. Projektów Regionalnych w Biurze RPO Andrzej Stefański.

W trakcie wizyty w pensjonacie „U Pana Cogito” Rzecznik spotkał się z przedstawicielami prowadzącego ośrodek Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Psychiatrii I Opieki Środowiskowej - dyrektor pensjonatu Agnieszką Lewonowską-Banach i szefem Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Katedry CMUJ prof. Andrzejem Cechnickim. Rozmawiał również z pracownikami. Rozmowy dotyczyły potrzeby deinstytucjonalizacji opieki medycznej i potrzeby regulacji zawodu doradcy zdrowienia (asystenta zdrowienia).

Na Farmie Życia Rzecznik spotkał się z kierownictwem ośrodka i przedstawicielami prowadzącej ośrodek Fundacji Wspólnota Nadziei. Rozmowy dotyczyły funkcjonowania centrum i działań podejmowanych na rzecz osób w spektrum autyzmu. Analizowany był również program pilotażowy wspieranych społeczności mieszkaniowych w ramach pakietu "samodzielność, aktywność, mobilność" finansowanego ze środków PFRON.

Pensjonat „U Pana Cogito” prowadzony jest przez dwie organizacje pozarządowe Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne” i Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Wśród pracowników Pensjonatu 70% stanowią osoby po przebytym kryzysie psychicznym, to aż 21 osób – duża grupa, jak na tak niewielką działalność gospodarczą. Zadaniem pensjonatu jest trwałe włączanie osób po kryzysach psychicznych w pełnoprawne życie społeczne i zawodowe. Wszystkie zyski z działalności zasilają konto zakładowego funduszu aktywności, z którego pomoc trafia do pracowników z niepełnosprawnościami finansując ich potrzeby związane z leczeniem, rehabilitacją, usamodzielnianiem, rozwojem zawodowym czy mieszkalnictwem wspieranym.

Centrum Nauki i Życia Farma, znane jako Farma Życia to ośrodek prowadzony przez Fundację Wspólnota Nadziei zajmującą się pomocą osobom w spektrum autyzmu i ich rodzinom. Farma Życia to ośrodek pobytu stałego (Małopolski Dom Pomocy Społecznej „Na Farmie Życia”) oraz centrum terapii, rehabilitacji i aktywizacji zawodowej i społecznej (Dzienne Centrum Aktywności) dla dorosłych osób niepełnosprawnych z autyzmem. Farma Życia jest dla tych osób domem, w którym mieszkają, centrum, w którym uczestniczą w zajęciach dziennych i gospodarstwem ekologicznym, gdzie uczą się czynności pracy.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski