Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kiedy obywatel Ukrainy nie straci statusu UKR. Wyjaśnienia MSWiA dla RPO (також українською)

Data:
  • Aby nie stracić  statusu UKR, uchodźcy wojenni z Ukrainy muszą przy każdorazowym wjeździe do Polski podawać jako jego cel działania wojenne na terytorium Ukrainy i okazać dokument elektroniczny diia.pl - podkreśla MSWiA
  • Inaczej bowiem wjazd takiej osoby do Polski jest ewidencjonowany w zwykłym systemie wjazdów Straży Granicznej, a nie tym przeznaczonym dla uchodźców wojennych z Ukrainy  
  • Status UKR może zostać przywrócony automatycznie, gdy obywatel Ukrainy deklaruje podczas kontroli granicznej  jako cel wjazdu ewakuację z terytorium Ukrainy
  • Tak odpowiedziało MSWiA na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich  ws. skarg obywateli Ukrainy na utratę statusu UKR,  choć nie wyjeżdżali z Polski na dłużej niż 30 dni

Do Biura RPO wpływają liczne skargi uchodźców wojennych z Ukrainy na utratę statusu UKR.  Chodzi o osoby, które nie wyjechały z Polski na okres powyżej 30 dni. Wyjazd na okres powyżej 30 dni powoduje utratę statusu UKR i jego automatyczną zmianę na status NUE. Brak statusu UKR wiąże się m.in. z utratą prawa do opieki medycznej, świadczeń, czy pomocy społecznej i innych uprawnień wynikających ze specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Ze skarg wynika, że obywatele Ukrainy tracą status UKR pomimo powrotu do Polski z Ukrainy przed upływem 30 dni. Dowiadują się o tym przypadkowo, np. przy  wstrzymaniu wypłaty świadczenia ZUS.

RPO wskazuje na zidentyfikowane problemy, które mogą być przyczyną utraty statusu. Powodem błędnej zmiany statusu UKR na NUE może być fakt, że Straż Graniczna rejestruje datę wyjazdu obywateli Ukrainy z Polski, natomiast daty powrotu już nie.

Status UKR może zostać przywrócony, jeśli osoba potwierdzi, że jej pobyt poza granicami  trwał poniżej 30 dni. Jednak częstą praktyką jest niewstawianie stempli przez funkcjonariuszy SG do paszportów obywateli Ukrainy, którzy mają dokument elektroniczny diia.pl. Powoduje to, że cudzoziemcy mają trudności w udowodnieniu, że nie opuszczali Polski na okres powyżej 30 dni.

Marcin Wiącek napisał o tym 8 marca 2023 r. do pełnomocnika rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy Pawła Szefernakera.  

Omówienie odpowiedzi min. Pawła Szefernakera

Data wjazdu do Polski jest gromadzona w rejestrze obywateli Ukrainy na podstawie art. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - jest to wyłącznie data pierwszego wjazdu do Polski, pochodząca z oświadczenia osoby przy nadaniu numeru PESEL w specjalnym trybie dla obywateli Ukrainy, a nie kolejne daty wjazdu.

Wypracowano właściwy sposób rejestracji przywrócenia statusu UKR w rejestrze PESEL. W przypadku przywrócenia statusu UKR z zachowaniem ciągłości posiadania statusu urzędnicy powinni skorzystać z rejestracji zmiany danych statusu cudzoziemca, zarejestrować status UKR, wskazując jako datę zmiany datę wyjazdu z Polski, a więc datę figurującą jako data zmiany we wpisie dokonanym przez SG zmieniającym status na NUE. Tożsamość daty zmiany statusu na NUE i daty zmiany (przywrócenia) statusu na UKR zapewnia ciągłość posiadania statusu UKR, a jednocześnie przywraca uprawnienia w prowadzonym przez SG RWiZW, gdzie warunkiem przywrócenia uprawnień jest tożsamość daty zmiany statusu UKR z datą wyjazdu z Polski figurującą w RWiZW.

Od 1 kwietnia 2023 r.  wdrożono mechanizm pozwalający urzędnikom gmin na zweryfikowanie informacji o wszystkich zarejestrowanych w systemie odpraw SG wjazdach i wyjazdach z Polski, w tym informacji o zakwalifikowaniu wjazdu jako „ewakuacja”.

Rejestr, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy pomocowej, prowadzony przez Komendanta Głównego SG, jest w pełni zintegrowany z Systemem Rejestrów Państwowych. Wszystkie aktualne i bieżące dane są - w trybie teletransmisji - przekazywane do obszaru systemowego, w ramach którego funkcjonuje baza danych rejestru PESEL, w oparciu o który działa z kolei aplikacja diia.pl.

Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium RP jest zobowiązany m.in. do uzasadnienia celu i warunków planowanego pobytu. Tym samym, osoba mająca elektroniczny dokument pobytowy diia.pl i przybywająca na terytorium Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na obszarze tego państwa, jest zobowiązana każdorazowo deklarować taki cel wjazdu i planowanego pobytu (bez względu na długość pobytu poza granicami Polski). Przekroczenie granicy przez osobę posiadającą dokument diia.pl oraz deklarującą korzystanie z ochrony czasowej zostaje wówczas zaewidencjonowane oraz odnotowane w rejestrze prowadzonym na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy pomocowej.

Wobec braku okazania przez cudzoziemca podczas kontroli granicznej dokumentu diia.pl oraz braku deklaracji celu wjazdu związanego z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, następuje zaewidencjonowanie wjazdu cudzoziemca w systemach SG lecz poza rejestrem prowadzonym na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy pomocowej.

SG nie posiada w swoich systemach teleinformatycznych mechanizmów pozwalających na odbieranie statusu UKR bez odnotowania przekroczenia granicy RP przez danego cudzoziemca. Są one wyzwalane jedynie poprzez przekroczenie 30 dni pobytu poza granicami RP.

Co do zasad odnotowywania przekroczenia granicy państwowej, na której jest prowadzona kontrola graniczna, w dokumentach paszportowych cudzoziemców, którzy okazują w trakcie kontroli elektroniczny dokument diia.pl, pragnę zwrócić uwagę, że w wyniku zgłoszenia przez Polskę - zgodnie z art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) - elektronicznego dokumentu pobytowego uzyskiwanego w aplikacji diia.pl, posiadaczom tego  dokumentu pobytowego podczas przekraczania granicy zewnętrznej funkcjonariusze SG nie zamieszczają w dokumentach podróży stempli kontroli granicznej.

W przypadku utraty statusu UKR może zostać on przywrócony. W sytuacji, gdy wjazd obywatela Ukrainy następuje przez granicę RP, będącą zewnętrzną granicą UE oraz deklarowania - podczas kontroli granicznej - celu wjazdu, tj. ewakuacja z terytorium Ukrainy - korzystanie z tymczasowej ochrony na mocy przepisów ustawy pomocowej, ponowne nadanie statusu UKR następuje automatycznie.

Przywrócenie statusu może również nastąpić w wyniku ponownego złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL w trybie art. 4 ust. 17f oraz 17h - 17i ustawy pomocowej. W przypadku, gdy zostaje złożony ponowny wniosek o nadanie uprawnień (ze wskazaniem daty ostatniego przyjazdu do Polski), w dowolnym organie wykonawczym gminy w Polsce i niespełnianiem żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy pomocowej, działanie takie skutkuje przywróceniem stosownych uprawnień poprzez aktualizację statusu UKR w rejestrze PESEL przez właściwy organ wykonawczy gminy.

Komenda Główna SG wystosowała pismo do komendantów oddziałów SG, wskazując na bezwzględną konieczność starannego ustalania w toku odprawy granicznej celu wjazdu do Polski obywateli Ukrainy oraz członków ich rodzin, w szczególności podejmowanie ustaleń co do korzystania przez nich z uprawnień przyznanych im ustawą pomocową.

Równocześnie planowane jest podjęcie, wraz z Ambasadą Ukrainy w RP, m.in. kampanii informacyjnej w celu podniesienia świadomości obywateli Ukrainy podróżujących do Polski, jakie czynności z ich strony są wymagane, aby dopełnić formalności w celu nieprzerwanego zachowania statusu UKR  - poinformował min. Szefernaker. 

Коли громадянин України не втратить статус UKR. Роз’яснення Міністерства внутрішніх справ та Адміністрації та Омбудсмена 

  • Щоб не втратити статус UKR, військові біженці з України повинні при кожному в'їзді до Польщі вказувати в якості своєї мети військові дії на території України і пред'явити електронний документ diia.pl-підкреслює Міністерство внутрішніх справ та Адміністрації 
  • Інакше в'їзд такої особи до Польщі фіксується у звичайній системі в'їзду прикордонників, а не тій, яка призначена для військових біженців з України
  • Статус UKR може бути відновлений автоматично, коли громадянин України повідомляє під час прикордонного контролю в якості мети в'їзду евакуацію з території України
  • Це відповідь Міністерство внутрішніх справ та Адміністрації на лист Омбудсмена щодо скарг громадян України на втрату статусу UKR, хоча вони не залишали Польщу більше 30 днів

Офіс Омбудсмена отримує численні скарги від біженців війни з України про втрату статусу UKR. Це  ті особи, які не виїжджали з Польщі більше 30 днів. Виїзд на термін більше 30 днів призводить до втрати статусу UKR і його автоматичної зміни на статус NUE. Відсутність статусу UKR пов’язана, серед іншого, з втратою права на медичне обслуговування, пільги чи соціальну допомогу та інших прав, передбачених спеціальним законом про допомогу громадянам України.

Скарги свідчать про те, що громадяни України втрачають статус UKR, незважаючи на повернення до Польщі з України протягом 30 днів. Вони дізнаються про це випадково, наприклад, коли призупиняють виплату допомоги по ZUS.

Омбудсмен вказує на виявлені проблеми, які можуть призвести до втрати статусу. Причиною помилкової зміни статусу UKR на NUE може бути те, що прикордонники фіксують дату від'їзду громадян України з Польщі, а дати повернення вже немає.

Статус UKR можна відновити, якщо особа підтвердить, що перебування за кордоном тривало менше 30 днів. Проте звичайною практикою є, коли прикордонники не ставлять штампи в паспортах громадян України, які мають електронний документ diia.pl. Через це іноземцям важко довести, що вони не залишали Польщу більше ніж на 30 днів.

Про це 8 березня 2023 року Марцін Вьонцек написав урядовому уповноваженому у справах біженців війни з України Павлу Шефернакеру.  

Обговорення відповіді міністра Павла Шефернакера

Дата в’їзду до Польщі вноситься до реєстру громадян України згідно зі ст. 6 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни – це лише дата першого в’їзду до Польщі, отримана із заяви особи під час призначення номеру PESEL у спеціальному порядку для громадян України, а не наступні дати в’їзду.

Розроблено відповідну методику реєстрації відновлення статусу UKR в реєстрі PESEL. У разі відновлення статусу UKR із збереженням статусу безперервності, посадові особи мають скористатися реєстрацією зміни даних про статус іноземця, зареєструвати статус UKR, вказавши як дату зміни дату виїзду з Польщі, тобто дата зміни запису, внесеної прикордонником про зміну статусу на NUE. Ідентифікація дати зміни статусу на NUE і дати зміни (відновлення) статусу на UKR забезпечує безперервність володіння статусом UKR і одночасно відновлює права в керованому SG RWiZW, де умовою відновлення прав є ідентичність дати зміни статусу UKR з датою виїзду з Польщі, зазначеної в RWiZW.

З 1 квітня 2023 року запроваджено механізм, який дозволяє чиновникам гмін перевіряти інформацію про всі в’їзди та виїзди з Польщі, зареєстровані в системі Прикордонної служби, включно з інформацією про кваліфікацію в’їзду як «евакуація».

Реєстр, про який йдеться у ст. 3 п. 3 Закону про допомогу, якою керує Головнокомандувач Прикордонної служби, повністю інтегрований із Системою державних реєстрів. Усі актуальні та поточні дані – у режимі телепередачі – передаються до системної області, в якій працює база даних реєстру PESEL, на основі якої, у свою чергу, працює додаток diia.pl.

Іноземець, який в’їжджає на територію Республіки Польща, зобов’язаний, зокрема: обґрунтувати мету та умови запланованого перебування. Таким чином, особа, яка має електронний вид на проживання diia.pl і прибуває на територію Польщі з України у зв’язку з військовими діями, які проводяться в цій країні, зобов’язана кожного разу декларувати таку мету в’їзду та планованого перебування (незалежно від тривалості перебування за межами країни Польща). Перетин кордону особою, яка має документ diia.pl і заявляє про використання тимчасового захисту, реєструється та занотовуються в реєстрі, який ведеться відповідно до ст. 3 п. 3 Закону про допомогу.

У разі відсутності пред'явлення іноземцем під час прикордонного контролю, документу diia.pl та відсутності заяви про мету в’їзду, пов’язаної з військовими діями, які проводяться на території України, в’їзд іноземця фіксується в системах Прикордонної служби, але за межами реєстру, який ведеться відповідно до ст. 3 п. 3 Закону про допомогу.

Прикордонна служба не має у своїх системах телеінформаційних механізмів, які б дозволяли отримати статус UKR без фіксації перетину кордону Польщі даним іноземцем. Вони спрацьовують тільки при перевищенні 30 денного перебування за межами RP.

Щодо правил фіксації факту перетину державного кордону, на якому здійснюється прикордонний контроль, у паспортних документах іноземців, які пред’являють під час контролю електронний документ diia.pl, зазначу, що в результаті подачі Польщею - відповідно до ст. 39 Розпорядження Європейського Парламенту та Ради (UE) 2016/399 від 9 березня 2016 року щодо Кодексу Союзу про правила пересування осіб через кордони (Шенгенський прикордонний кодекс) – електронного дозволу на проживання, отриманого у diia.pl, власникам цієї посвідки на проживання під час перетину зовнішнього кордону, прикордонники не вставляють штампи прикордонного контролю в проїзні документи.

У разі втрати статусу UKR його можна відновити. У ситуації, коли в’їзд громадянина України відбувається через кордон Республіки Польща, який є зовнішнім кордоном ЄС, і під час прикордонного контролю заявляється мета в’їзду, тобто евакуація з території України – користування тимчасовим захистом згідно з положеннями Закону про допомогу, повторне надання статусу UKR відбувається автоматично. 

Статус також може бути відновлений в результаті повторної подачі заявки на номер PESEL згідно зі ст. 4 п. 17f та 17h - 17i Закону про допомогу. У разі подання нової заявки на дозвіл (із зазначенням дати останнього прибуття до Польщі), в будь-якому виконавчому органі гміни в Польщі та невиконання будь-якої з умов, зазначених у ст. 2 п. 3 Закону про допомогу, така дія призводить до відновлення відповідних прав шляхом оновлення статусу UKR у реєстрі PESEL компетентним органом виконавчої влади гміни.

Головний штаб Прикордонної служби надіслав лист керівникам підрозділів Прикордонної служби, вказавши на абсолютну необхідність ретельного визначення в ході прикордонного контролю мети в'їзду до Польщі громадян України та членів їх сімей, зокрема, прийняття рішень щодо використання ними повноважень, наданих їм законом про допомогу.

Водночас планується провести спільно з Посольством України в Республіці Польща, серед іншого, інформаційну кампанію для підвищення обізнаності громадян України, які подорожують до Польщі, які дії вони потребують здійснити для завершення формальностей, щоб безперервно зберігати статус UKR , - поінформував мін. Шефернакер.

XI.541.139.2022

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski