Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Skargi rolników na działanie aplikacji suszowej. Kolejne wystąpienie do MRiRW

Data:
  • Szacowanie strat poniesionych przez producentów rolnych na skutek suszy odbywa się za pomocą aplikacji suszowej
  • Rolnicy skarżą się na jej działanie m.in. na niewłaściwe wyliczanie średniej strat poniesionych w kilku uprawach i błędy techniczne, które uniemożliwiają wysłanie wniosków w odpowiednim czasie
  • Wadliwe działanie aplikacji jest przyczyną nieotrzymywania wsparcia przez rolników 
  • Zastępca RPO Stanisław Trociuk pisze do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Czesława Siekierskiego z prośbą o stanowisko

Aplikacja suszowa została uruchomiona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 3 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1009). Za jej pośrednictwem następuje szacowanie strat w uprawach, które wystąpiły w efekcie suszy. Termin na składanie wniosków o pomoc suszową za rok 2023 upłynął 15 marca 2024 r.

Sygnalizowane Rzecznikowi problemy związane z funkcjonowaniem aplikacji dotyczą m.in. błędów w szacowaniu strat i trudności z pozyskaniem protokołu suszowego. Rolnicy skarżą się także na krótki czas jaki był przewidziany na dostarczenie dokumentów do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Błędy w aplikacji powodowały, że rolnicy często nie byli w stanie pobrać dokumentów wymaganych jako załączniki do wniosku o pomoc finansową, w związku z czym ich wnioski mogły zostać nierozpatrzone lub odrzucone z powodu przekroczenia czasu na ich dostarczenie do Biura Powiatowego ARiMR.

Propozycje zmian mających ułatwić szacowanie szkód przedstawiła resortowi rolnictwa Krajowa Rada Izb Rolniczych. Propozycje dotyczyły dopuszczenia, jako potwierdzenie wystąpienia suszy w gospodarstwie rolnym, raportu strat sporządzonego przez komisję gminną powołaną przez wojewodę w kampanii 2023 r. i dopuszczenia również do szacowania suszy w gospodarstwie u rolnika. Rolnicy zwrócili się również o podjęcie działań, aby w przyszłości możliwe było sumowanie procentów strat w produkcji roślinnej z dwóch protokołów – suszowego i protokołu oszacowania szkody spowodowanych przez inne zjawiska atmosferyczne.

Problemy funkcjonowania aplikacji suszowej były już wcześniej przedmiotem wystąpienia Rzecznika do Ministerstwa. W związku z kolejnymi skargami  ZRPO Stanisław Trociuk ponownie prosi ministra o stanowisko.

VII.7202.9.2024

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski