Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Polski Związek Lekkiej Atletyki uzależnia udział w zawodach od szczepień. Interwencja RPO 

Data:
  • Skargi sportowców wskazują na naruszenie konstytucyjnego prawa do prywatności i do ochrony informacji o sobie, a także zakazu dyskryminacji
  • Reguły organizacyjne wprowadzane przez związki sportowe powinny być zgodne z prawem powszechnie obowiązującym, zwłaszcza zaś z Konstytucją 
  • Dlatego zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk prosi o wyjaśnienia prezesa Zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Henryka Olszewskiego

Do Rzecznika wpływają skargi obywateli na działalność PZLA. Wynika z nich, że Związek  nie dopuszcza do zawodów sportowych zawodników, którzy nie przyjęli szczepień na nieobowiązkową szczepionkę przeciwko COVID-19.

Skarżący uważają, że takie działanie PZLA narusza chronione konstytucyjnie prawo do prywatności (art. 47 Konstytucji RP) oraz prawo do ochrony informacji o jednostce (art. 51 Konstytucji RP). Podnoszą również, że takie rozróżnienie narusza chroniony konstytucyjnie zakaz dyskryminacji (art. 32 Konstytucji RP).

Wątpliwości Rzecznika nie budzi przyznane związkom sportowym wyłączne prawo do ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek.

Obowiązek ustanawiania przepisów bezpieczeństwa w danym sporcie i podejmowania działań zapewniających bezpieczne warunki uprawiania wszystkich dyscyplin należy do związku. Wprowadzane przez związki reguły organizacyjne powinny pozostawać jednak w zgodzie z prawem powszechnie obowiązującym, zwłaszcza  z Konstytucją.

Kierując się troską o realizację prawa obywateli dostępu do dóbr kultury, a także zapobieganie wszelkim przejawom dyskryminacji, zastępca RPO zwraca się do prezesa PZLA o wyjaśnienia. Jednocześnie prosi o podanie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, dotyczących zdrowia zawodników biorących udział w rozgrywkach - o ile są one przetwarzane przez Związek.

VII.715.48.2022

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2022-08-12 06:00:07
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski