Biuletyn Informacji Publicznej RPO

TVN24 już półtora roku czeka na przedłużenie koncesji. Interwencja RPO w KRRiT. [AKTUALIZACJA] Ogólna odpowiedź KRRiT

Data:
  • Nie jest zrozumiała przyczyna półtorarocznej zwłoki w wydaniu przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji decyzji w sprawie przedłużenia koncesji satelitarnej dla TVN24
  • Rzecznik Praw Obywatelskich prosi przewodniczącego Rady o wyjaśnienie przyczyny tak długiego rozpoznawania wniosku stacji
  • AKTUALIZACJA: Sprawa wniosku TVN S.A. wielokrotnie była przedmiotem obrad KRRiT. Rada prowadzi korespondencję z nadawcą, zleciła analizy prawne, nadawca przesłał także swoje analizy i opinie prawne. KRRiT zwróciła się również do nadawcy z pytaniem o szczegóły fuzji AT&T Discovery - odpisał szef KRRiT

Do RPO wpłynął wniosek jednego ze stowarzyszeń dziennikarskich w sprawie opóźnienia przedłużenia koncesji dla telewizji TVN24.  Obecna 10-letnia koncesja satelitarna dla TVN24 wygaśnie 26 września 2021 r. Wniosek o jej przedłużenie czeka na rozpatrzenie od lutego 2020 r. 

Według mediów KRRiT zbiera informacje na temat zapowiadanej fuzji spółek Warner Media z Discovery w związku z artykułem 35 ustawy o radiofonii i telewizji. Wynika z niego, że koncesja może być udzielona osobie fizycznej, posiadającej obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP, osobie prawnej lub osobowej spółce handlowej, które mają siedzibę na terytorium RP.

Licencja na TVN24 – jak i wiele innych kanałów nadawcy – należy do polskiej spółki TVN, która jest własnością Polish Television Holding, zarejestrowanego w Holandii (należy do amerykańskiego koncernu Discovery).

KRRiT otrzymała już kilka ekspertyz z różnych kancelarii prawnych w sprawie udzielenia TVN24 licencji na emisję programu na kolejne 10 lat. Jak wskazują eksperci, TVN spełnia warunek art. 35, gdyż jako koncesjonariusz jest firmą polską, a jego właściciel to spółka holenderska, zlokalizowana w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Z analizy praktyki KRRiT wynika, że w większości przypadków decyzja o rekoncesji dla stacji, która ma już licencję, jest prawie automatyczna, choć poprzedzona analizą. Ustawa o rtv przyznaje prawo przedłużenia każdemu nadawcy, który złoży wniosek co najmniej rok przed upływem terminu ważności poprzedniej koncesji. Ten warunek został spełniony przez TVN.

W świetle tych informacji nie jest zrozumiałe, co jest przyczyną półtorarocznej zwłoki w wydaniu decyzji przez KRRiT.

Odpowiedź przewodniczącego KRRiT Witolda Kołodziejskiego

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji z uwagą zapoznała się z Pana pismem z dnia 12 lipca 2021 r. dotyczącym postępowania o udzielenie spółce TVN S.A. z siedzibą w Warszawie koncesji na kolejny okres, po wygaśnięciu koncesji Nr 474/2011-T na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „TVN 24”.

Uprzejmie informuję Pana, że KRRiT prowadzi postępowanie koncesyjne na podstawie obowiązującego w Polsce prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805, „ustawa”). KRRiT analizuje strukturę własnościową spółki TVN S.A. w kontekście jej zgodności z art. 35 ustawy, określającym warunki uczestniczenia podmiotów zagranicznych w spółkach mających polską koncesję. Analiza ta dotyczy wszystkich koncesji spółki TVN S.A., zaś obecnie rozpatrywane są wnioski złożone przez spółkę o udzielenie koncesji na kolejny okres dla programów „TVN 24” i „TVN siedem”. Spółka TVN S.A. jest bowiem spółką zależną od spółki holenderskiej (podmiotu z Europejskiego Obszaru Gospodarczego), która to spółka holenderska jest jednocześnie zależna od podmiotu spoza EOG (spółki amerykańskiej). Przedmiotem badania KRRiT jest to, czy struktura własnościowa spółki TVN S.A. jest zgodna z art. 35 ustawy i spełnia wyjątek przewidziany w art. 35 ust. 3 ustawy w sytuacji, gdy bezpośrednim akcjonariuszem TVN S.A. jest spółka z siedzibą w EOG, a kontrolującym tę spółkę z EOG udziałowcem jest spółka z USA.

Sprawa wniosku spółki TVN S.A. o udzielenie koncesji na kolejny okres dla programu „TVN 24” wielokrotnie była przedmiotem obrad KRRiT. W toku postępowania KRRiT prowadzi korespondencję z nadawcą, zleciła analizy prawne, nadawca przesłał także swoje analizy i opinie prawne. KRRiT zwróciła się również do nadawcy z pytaniem o szczegóły fuzji AT&T Discovery.

Obecnie KRRiT uczestniczy także w opiniowaniu procesu legislacyjnego zmierzającego do znowelizowania art. 35 ustawy (poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, druk nr 1389 z dnia 7 lipca br.), bowiem kształt przyjętych przepisów może mieć wpływ na przedmiotowe postępowania. Uprzejmie proszę o przyjęcie powyższych wyjaśnień.

VII.716.23.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź KRRiT
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź KRRiT
Operator: Łukasz Starzewski