Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zakaz pobytu w Białowieży. RPO upomina się o przedsiębiorców z branży hotelarskiej. Odpowiedź MRiT

Data:
  • Hotelarze z Podlasia skarżą się na utrzymywany zakaz pobytu w strefie nadgranicznej,  m.in. w kontekście zaczynającego się sezonu turystycznego
  • Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek pyta ministra rozwoju i technologii Waldemara Budę o działania dla zminimalizowania ujemnych następstw tego zakazu wobec przedsiębiorców
  • AKTUALIZACJA: Program Tarcza dla Pogranicza będzie stanowił odpowiedź rządu na negatywne implikacje zakazu przebywania w strefie nadgranicznej przyległej do granicy z Białorusią – odpisał minister  

Do Biura RPO wpłynął wniosek przedsiębiorcy z Podlasia z branży hotelarskiej, złożony w imieniu grupy przedsiębiorców z Białowieży, dotyczący podjęcia przez MRiT stosownych działań zmierzających do pozyskania środków pomocowych z Unii Europejskiej.

Rzecznik jest szczególnie zainteresowany rozwiązaniem problemów przedsiębiorców z Podlasia, spowodowanych zakazem przebywania w strefie nadgranicznej przyległej do granicy z Republiką Białorusi. 

W związku m.in. z tą niezwykle trudną sytuacją Marcin Wiącek skierował wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów i ponowne pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -  kiedy okazało się, że inne resorty uznały się za niewłaściwe w sprawie.

RPO wskazywał w nich, że branży turystycznej Podlasia grozi zapaść wobec przedłużania zakazu pobytu w strefie przygranicznej w związku z sytuacją migracyjną. A wizerunek regionu, w tym Puszczy Białowieskiej, jako zielonych płuc Polski był budowany latami; teraz trzeba będzie go odbudowywać. Mur budowany na polsko-białoruskiej granicy będzie miał zaś katastrofalne skutki nie tylko dla turystyki, przyczyni się także do dewastacji puszczy.

Minister Finansów odpowiedział, że dokonuje zmian w budżecie państwa na wnioski Wojewodów Podlaskiego oraz Lubelskiego. Środki są wypłacane przedsiębiorcom na podstawie decyzji wojewodów ws. udzielenia przedsiębiorcom pomocy publicznej. Wg MF to zaś MSWiA powinno podjąć ewentualną zmianę prawa w celu rozszerzenia beneficjentów ustawy o rekompensacie o podmioty spoza obszaru objętego zakazem przebywania, a dotknięte konsekwencjami ograniczeń.

RPO prosi zatem min. Waldemara Budę o informacje co do sposobu rozpoznania wniosku przedsiębiorców z Białowieży. Zwraca się także o podanie, jakie inne działania zostały podjęte lub są planowane w celu minimalizacji ujemnych dla przedsiębiorców następstw zakazu przebywania.

Odpowiedź ministra Waldemara Budy

Dziękuję za okazane przez Pana Rzecznika zainteresowanie, ukierunkowane na rozwiązanie problemów przedsiębiorców z Podlasia, spowodowanych wprowadzonym zakazem przebywania w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Białorusią.

Na wstępie pragnę przekazać, że zgodnie z treścią pisma DRI-IV.057.20.2022, przedsiębiorca został poinformowany w kwestii aktualnych prac nad tzw. Tarczą dla Pogranicza oraz w zakresie dalszych działań, zmierzających do wprowadzenia w życie rozwiązań pomocowych. Jednocześnie pragnę dodać, iż wdrożenie programu pomocowego dla pogranicza zależne jest od decyzji Komisji Europejskiej. Obecnie Komisja Europejska rozpatruje wniosek prenotyfikacyjny strony polskiej. W ramach tego procesu, trwają prace nad przygotowaniem odpowiedzi na zadane, w ramach czwartej tury, przez Komisję Europejską pytania.

Równolegle z oczekiwaniami na powyższą decyzję Komisji Europejskiej prowadzone były prace, których efektem było wypracowanie ostatecznej wersji nowelizacji przepisów ustawowych, tworzących podstawę prawną do przyjęcia przez Radę Ministrów niniejszego programu pomocnego. Zakłada się, iż powyższe przepisy będą przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Sejmu RP.

Opisany wyżej program Tarcza dla Pogranicza będzie stanowił odpowiedź Rządu RP na sytuację związaną z negatywnymi implikacjami zakazu przebywania w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Białorusią.

Zapewniam, że Ministerstwo pozostaje stale otwarte na dialog z przedsiębiorcami dotkniętymi ograniczeniami.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii na bieżąco monitoruje dynamiczną sytuację społeczno-polityczną i gospodarczą. Proponowane przez Rząd RP narzędzia muszą być zarówno dostosowane do aktualnych potrzeb, jak i mieć na uwadze perspektywę długookresową. Jednocześnie zapewniam Pana Rzecznika, że Ministerstwo na bieżąco reaguje na pojawiające się wyzwania w celu zapewnienia optymalnych warunków rozwojowych dla przedsiębiorców działających w Polsce.

V.7108.74.2022

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MRiT
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski