Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ludzie skarzą się, że Poczta Polska zmienia dane abonentów RTV. Interwencja Rzecznika

Data:
  • Obywatel skarży się, że Poczta Polska S.A. bezprawnie zmienia dane dotyczące miejsca zamieszkania abonentów, którzy zarejestrowali w placówkach operatora wyznaczonego odbiorniki radiofoniczne lub telewizyjne
  • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich występuje w tej sprawie do Poczty Polskiej S.A.

Do RPO wpłynęło pismo obywatela o tym, że Poczta Polska S.A. bezprawnie zmienia dane dotyczące miejsca zamieszkania abonentów, którzy zarejestrowali w placówkach operatora wyznaczonego odbiorniki radiofoniczne lub telewizyjne. 

Według skarżącego dane wskazujące miejsca zamieszkania abonentów, które zostały przez nich zgłoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, są zastępowane przez Pocztę Polską danymi dotyczącymi ich miejsca zameldowania pozyskanymi z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, do którego operator pocztowy ma dostęp według art. 7 ust. 1a ustawy z 25 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Zdarza się również, że Poczta Polska przypisuje abonentom nieprawidłowe numery PESEL, kierując się kryterium adresu miejsca zameldowania.

Autor pisma wskazuje, że takie zmiany danych osobowych nie mają podstaw w  przepisach prawa. Powołane rozporządzenie Ministra nie uprawnia bowiem Poczty Polskiej S.A. do zmiany danych abonentów, zgłoszonych podczas rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Wprawdzie operator wyznaczony jest uprawniony do otrzymywania danych z rejestru PESEL na zasadach określonych w ustawie z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, to jednak z uzasadnienia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (która przyznała Poczcie Polskiej dostęp do tego rejestru), nie wynika, aby celem tych regulacji było umożliwienie podmiotowi rejestrującemu odbiorniki sprawdzanie i aktualizowanie wszystkich danych osobowych zgłoszonych przez abonentów. 

Projektodawca uzasadniając dodanie ust. 1a do art. 7 ustawy o opłatach abonamentowych wskazał bowiem, że pozyskiwanie danych z rejestru PESEL ma służyć jedynie weryfikacji danych osób podlegających zwolnieniu od opłat abonamentowych.

Biuro RPO zwraca się z prośbą o zbadanie zasygnalizowanej sprawy, ustosunkowanie się do zarzutów oraz poinformowanie o swym stanowisku.

V.7108.153.2022

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2023-04-20 12:29:39
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2023-04-28 08:09:55
Operator: Łukasz Starzewski