Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO Marcin Wiącek na II Kongresie ESG

Data:

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek otworzył II Kongres ESG (Environmental, Social, Corporate Governance), który odbywa się 25 stycznia 2023 r. w Warszawie.

Wątkiem przewodnim tegorocznej edycji Kongresu jest transformacja zrównoważonego rozwoju, którą wymusiła wojna za naszą wschodnią granicą.

W wystąpieniu inauguracyjnym RPO zwrócił uwagę, że choć pierwsza edycja Kongresu odbyła się rok temu, to tak naprawdę dzieli nas od tego czasu cała epoka.

- Zbyt dużo się wydarzyło, abyśmy mogli tylko kontynuować rozpoczętą wtedy rozmowę o zrównoważonym rozwoju – mówił Rrzecznik i dodał, że potrzebna jest reakcja na to, co się stało i pewne przewartościowania.

- Dlatego dobrze, że wątkiem przewodnim II Kongresu ESG będzie transformacja zrównoważonego rozwoju, uwzględniająca to, co wydarzyło się za naszą wschodnią granicą.

Zaznaczył, że od początku brutalnej rosyjskiej agresji wszyscy staramy się z całych sił pomagać uchodźcom, wspierać ich materialnie i duchowo, ale także dbać o godne ich traktowanie i ochronę ich praw.

- Polskie państwo i społeczeństwo stało się wzorem dla innych, w jaki sposób należy traktować ludzi szukających schronienia przed wojną – podkreślił Marcin Wiącek.

Zauważył przy tym, że w dłuższej perspektywie potrzebne będą rozwiązania systemowe, bo wojna kiedyś się skończy, ale procesy migracyjne będą się nasilać.
- Planując kolejne etapy zrównoważonego rozwoju powinniśmy większą wagę przykładać do tworzenia takich mechanizmów prawnych, społecznych i ekonomicznych, które będą dobrze służyć społecznej integracji – zaznaczył.

Zauważył, że jeśli chcemy dokonać transformacji w naszej perspektywie rozwojowej to powinniśmy nadać priorytet procesom sprzyjającym tej integracji. - Byłbym szczęśliwy, gdyby stało się to jednym z wniosków dzisiejszego Kongresu – dodał.

Następnie przedstawił trzy kwestie objęte tematyką Kongresu, które są istotne z punktu widzenia priorytetów Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zwrócił uwagę na zdarzające się coraz częściej przejawy ageizmu. Coś co utrudnia pracownikom z długim stażem kontynuowanie kariery zawodowej, a osobom młodym – nabywanie wiedzy i umiejętności od doświadczonych koleżanek i kolegów.

- Zamiast ciągłości czy rywalizacji pokoleń, obserwujemy walkę. To nie jest właściwa droga do zrównoważonego rozwoju – mówił rzecznik i dodał, że musimy to sobie mocniej uświadomić i przeciwdziałać temu.

Drugi problem dotyczy wysoce niezadowalającego poziomu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Sygnalizują go obywatele i organizacje pozarządowe, które postrzegają tę sprawę jako dyskryminację.

- Pracodawcom wciąż brakuje prawnych zachęt do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami – mówił Rzecznik i dodał, że choć wielu przedsiębiorców stara się zmienić ten stan rzeczy to w skali kraju te zmiany są niewystarczające i dalekie od potrzeb.

- To musi się zmienić. Ci ludzie chcą i potrafią pracować, angażować się w rozwój firm i urzędów. Musimy wykorzystać ten potencjał – podkreślił.
Sygnalizując trzeci priorytet, RPO wskazał na współczesną rolę kobiet i o prawo kobiet do równego traktowania, do obecności w życiu politycznym i gospodarczym, do współdecydowania o naszej przyszłości.

- Trzeba nieustająco mówić o „szklanych sufitach”, o segregacji poziomej na rynku pracy, o niższych płacach, czy o  ubóstwie emerytalnym kobiet. Wszystkie te problemy w czasie kryzysu ulegają wyostrzeniu – powiedział i zaznaczył, że wyrównanie szans i eliminację dyskryminujących kobiety praktyk uważa za wielką potrzebę chwili.

Następnie Rzecznik zasygnalizował, że należy wzmocnić gwarancje równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę i dąży do wyrównania szans udziału kobiet w życiu publicznym i gospodarczym. - Należy walczyć z wszystkimi czynnikami – w tym stereotypami – zniechęcającymi kobiety do pełnego uczestnictwa w rynku pracy, a mężczyzn do podejmowania obowiązków opiekuńczych – dodał.

- Walka o faktyczne, a nie tylko prawne i deklaratoryjne, równouprawnienie kobiet i mężczyzn to jest sprawa godności i przestrzegania praw człowieka – podkreślił Marcin Wiącek.

- Jeśli nie potrafimy odpowiednio uwolnić i wykorzystać tego potencjału, tej energii, wiedzy, kreatywności i ambicji, którą reprezentują kobiety, to wyjście z kryzysu będzie o wiele trudniejsze, a być może długo niemożliwe – powiedział i zaznaczył, że wyrównywanie szans kobiet jest dzisiaj najlepszą inwestycją w przyszłość.

RPO podziękował za zaproszenie i pogratulował organizatorom Kongresu. Zadeklarował również wsparcie dla działań i inicjatyw - Bo dyskusje o różnorodności, o zrównoważonym rozwoju, to w istocie dyskusje o godności człowieka, o równości, o wolności – zakończył swoje wystąpienie.

Kongres ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”, to inicjatywa liderów zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG w Polsce. Jest to forum dialogu pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej, biznesem (liderami ESG), organizacjami pozarządowymi, środowiskami naukowymi, eksperckimi i mediami na rzecz upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ważne linki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2023-01-25 10:29:18
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2023-01-25 14:48:19
Operator: Krzysztof Michałowski