Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź

Data:
  • W czasie z jednej z wizytacji delegacja Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur dowiedziała się, że Biuro Służby Zdrowia Centralnego Zarządu Służby Więziennej pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentacji obrażeń osadzonych
  • Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Wojciech Brzozowski zwraca się o szczegóły do dyrektora generalnego Służby Więziennej płk. Andrzeja Pecki
  • AKTUALIZACJA: Zastosowanie zapisów Protokołu Stambulskiego przez osobę dokumentującą obrażenia jest uznawane. Dokumentacja winna być prowadzona w sposób czytelny, rzetelny i w porządku chronologicznym, w wersji papierowej lub elektronicznej - odpowiada SW

Przedstawiciele KMPT przeprowadzali 20-22 marca 2024 r. wizytację Aresztu Śledczego w Opolu.

W czasie spotkania podsumowującego wizytację delegacja KMPT została poinformowana, że Biuro Służby Zdrowia Centralnego Zarządu SW pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentacji obrażeń osadzonych. 

Elementem rejestracji urazów mają być specjalne formularze do oznaczenia ich umiejscowienia (tzw. mapy ciała) oraz dokumentacja fotograficzna. 

Informacja ta wzbudziła zainteresowanie RPO. W związku z tym ZRPO Wojciech Brzozowski prosi Dyrektora Generalnego SW o odniesienie się do tej informacji i wskazanie, czy takie prace faktycznie trwają oraz jaki jest przewidywany termin ich zakończenia. Ponadto zwraca się o przesłanie kopii wytycznych - jeżeli zostaną one opracowane.

Odpowiedź ppłk Renaty Niziołek, zastępczyni DGSW

W związku z pismem KMP.571.2.2024.AO z dnia 26 marca br., związanym z informacjami przekazanymi przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Opolu przedstawicielom Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur wizytującym w/wym. jednostkę, a dotyczącym utworzenia i wdrożenia we wszystkich jednostkach penitencjarnych jednolitego sposobu dokumentowania obrażeń ciała u osób pozbawionych wolności, czyli tzw. „mapy ciała" oraz dokumentacji fotograficznej, zwrócono się do jednostki o wyjaśnienie powyższej kwestii.

Biuro Służby Zdrowia nie podjęło działań dotyczących wydania rekomendacji i wytycznych w tym zakresie, jednakże na kanwie w/wym. pisma dokonano rewizji stanowiska Służby Więziennej.

Kwestie dokumentowania przemocy zamieszczone w „Podręczniku skutecznego badania i dokumentowania tortur i innego, okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania" zwanym potocznie „Protokołem Stambulskim", poddano dyskusji na Naradzie instruktażowe - szkoleniowej Więziennej Służby Zdrowia w dniach 8 - 11.04.2024 r., uwzględniając w szczególności praktykę i perspektywę lekarzy, jako grupy zawodowej pierwszoplanowe odpowiedzialnej za realizację tego świadczenia medycznego. 

Na kanwie poczynionych ustaleń i wysłuchanych doświadczeń i opinii, aktualne pozostaje stanowisko Służby Więziennej, zawarte w pismach BSZ.055.1.2019.AP z dnia 5 marca 2019 r., oraz BSZ.055.5.2019.AP z dnia 13 czerwca 2019 r., (w załączeniu), z zaznaczeniem, iż sposób dokumentacji obrażeń na terenie jednostek penitencjarnych, o ile mieści się w zakresie obowiązujących aktów prawnych, jest dla kadry medycznej fakultatywny.

Reasumując - zastosowanie zapisów zawartych w „Protokole Stambulskim" przez osobę dokumentującą obrażenia jest uznawane. Zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1516) dokumentacja winna być prowadzona w sposób czytelny, rzetelny i w porządku chronologicznym, w wersji papierowej lub elektronicznej.

KMP.571.2.2024

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź
Operator: Krzysztof Michałowski