Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dane osobowe obywatela trafiły z NFZ do placówki zdrowia, na którą się skarżył. Odpowiedź NFZ na interwencję RPO

Data:
  • Obywatel poskarżył się Narodowemu Funduszowi Zdrowia na brak lekarza w placówce weekendowej pomocy medycznej
  • NFZ odpowiedział mu, że skargę przekazano placówce, której dotyczyła, wraz z jego danymi osobowymi
  • Ustalenie faktu obecności bądź absencji lekarza w placówce nie wymagało przekazania danych osoby skarżącej – podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich
  • AKTUALIZACJA: Ponieważ nie znamy treści skargi, możemy domniemywać, że NFZ po przeanalizowaniu zarzutów zawartych w skardze nie stwierdził właściwości do jej rozpatrzenia i działając zgodnie z przepisami przekazał ją do rozpatrzenia zgodnie z właściwością - odpowiada wiceprezes NFZ

Zastępca RPO Stanisław Trociuk pisze w tej sprawie do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowaka.

Do Biura RPO wpłynął wniosek obywatela, który złożył skargę do Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z brakiem lekarza w placówce weekendowej pomocy medycznej. Dostał odpowiedź NFZ, że skargę  przekazano placówce, której dotyczyła skarga, wraz z jego danymi osobowymi.

Mimo, że organem właściwym dla ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, RPO prosi prezesa NFZ Filipa Nowaka o informacje co do sposobu rozpatrywania skarg i wniosków, zwłaszcza w zakresie ochrony danych osobowych autorów skarg. Chodzi zarówno o centralę NFZ, jak i oddziały wojewódzkie. 

W zgłoszonej do RPO sprawie ustalenie faktu obecności bądź absencji lekarza w placówce nie wymagało przekazania danych osoby skarżącej. 

Z informacji na stronie internetowej NFZ wynika jedynie zakres przedmiotowy możliwych wniosków i skarg oraz wymagania formalne, jakie skarga musi spełniać.

Odpowiedź Małgorzaty Dziedziak, zastępcy Prezesa NFZ 

Głównym aktem prawnym regulującym podstawowe zasady rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia jest ustawa [1]. Dokumentem wewnętrznym, który określa zasady postępowania przy rozpatrywaniu skarg i wniosków jest procedura [2]. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych Narodowego Funduszu Zdrowia w szczególności wskazanych w ustawie [3], w tym rozpatrywania skarg i wniosków.

Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, organ właściwy do rozpatrzenia zbiera niezbędne materiały. Stanowią o tym przepisy rozporządzenia [4], wydanego na podstawie art. 226 ustawy.

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, właściwym organom, przesyłając odpis skargi lub wniosku i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.

Ponieważ nie znamy treści skargi, możemy domniemywać, że NFZ po przeanalizowaniu zarzutów zawartych w skardze nie stwierdził właściwości do jej rozpatrzenia i działając zgodnie z przepisami § 10 rozporządzenia [5] przekazał ją do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.

Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach dozwolonych prawem. Stanowią o tym przepisy art. 225 § 1 ustawy
[1].

Zgodnie z art. 226a ustawy [1] komórki właściwe w sprawach skarg i wniosków przekazują informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia [6] skarżącemu lub wnioskodawcy przy pierwszej czynności skierowanej do tych osób. W przypadku przekazania skargi do rozpatrzenia właściwemu organowi, zgodnie z art. 231 § 2 ustawy [1] informacje o których mowa art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia [5] dołącza się do zawiadomienia o przekazaniu skargi.

Podstawa prawna:

[1]    ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2022 r. poz. 2000, ze zm.)
[2]    procedura z 29 lipca 2022 r. Obsługa skarg, wniosków i odpowiedzi do klientów v.2.0
[3]    ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561, z późn.zm.)
[4]    § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46)
[5]    § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46)
[6]    rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, z późn.zm.)

VII.501.174.2022

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź NFZ
Operator: Łukasz Starzewski