Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Działalność kantorów internetowych wciąż nie jest uregulowana. Odpowiedź MF

Data:
  • Prawo nadal nie określa zasad działalności kantorów internetowych
  • Rzecznik Praw Obywatelskich ponawia apel legislacyjny do Ministra Finansów o stworzenie odpowiedniej regulacji prawnej
  • AKTUALIZACJA: Planowany harmonogram prac zakłada rozpoczęcie prac nad projektem ustawy w Sejmie w IV kwartale br.

Od wielu lat nie sfinalizowano prac legislacyjnych, by stworzyć odpowiednią regulację prawną co do działalności kantorów internetowych. Marcin Wiacek - jak i wcześniejsi Rzecznicy - występował w tej kwestii do resortu finansów. Problem pozostaje nierozwiązany od ponad dekady.

Zapewnienia MF jednoznacznie wskazują na potrzebę i zasadność uregulowania działalności kantorów internetowych. Wskazywano wręcz, że nie podlega dyskusji fakt, iż rynek wymiany walut ma być obsługiwany przez podmioty regulowane. W konsekwencji nie powinny na nim działać podmioty świadczące usługę wymiany walut bez nadzoru.

Niemniej jednak prowadzone od dłuższego czasu prace nad opracowaniem odpowiedniego projektu zmiany Prawa dewizowego - i dzięki temu zapewnieniem ochrony klientów - nie przyniosły rezultatu. Zdaniem resortu finansów aktualnie główną przyczyną braku finalizacji analiz pozostają zasadnicze rozbieżności co do kluczowych rozwiązań, w szczególności w odniesieniu do organu, który miałby sprawować nadzór nad kantorami internetowymi.

Przedłużający się stan braku przepisów należy uznać za niepożądany. Wywodzona z art. 2 Konstytucji RP5 zasada zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa może urzeczywistniać się jedynie wówczas, gdy obywatel będzie czuł się bezpiecznie w relacjach prawnych. To państwo zatem musi wykazać się odpowiednim działaniem i stworzyć właściwe warunki, aby cieszyć się zaufaniem obywatela. Skutkiem braku regulacji normatywnej jest naruszenie bezpieczeństwa prawnego jednostki.

Marcin Wiącek zwraca się do min. Andrzeja Domańskiego z apelem o stworzenie ram prawnych dla działalności kantorów internetowych. Prosi o informacje na temat aktualnego stanu prac,  wraz z przedstawieniem harmonogramu podejmowanych i zaplanowanych działań.

Odpowiedź wiceministra finansów Pawła Karbownika

W roku ubiegłym i w roku bieżącym kontynuowane były prace mające na celu uregulowanie działalności kantorów internetowych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo dewizowe oraz niektórych innych ustaw, zgłoszony jeszcze w grudniu 2022 r. do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, ostatecznie nie uzyskał wpisu.

Niemniej jednak nadal prowadzone były dalsze prace nad projektem. W wyniku przeprowadzenia roboczych konsultacji z Departamentem Prawa UE KPRM w przedmiocie zgodności zaproponowanych w projekcie ustawy zmian w ustawie o usługach płatniczych z prawem UE, uzyskano kierunkowo pozytywne stanowisko dla podejścia przyjętego przez MF.

Wobec braku dalszych uwag projekt został uznany za uzgodniony w ramach MF we wrześniu 2023 r.

Równolegle do trwającego procesu uzgodnień wewnętrznych, w okresie lipiec-wrzesień 2023 r. trwały konsultacje MF z Narodowym Bankiem Polskim w przedmiocie zmian legislacyjnych w ustawie – Prawo dewizowe, zaproponowanych MF przez NBP. W efekcie ww. konsultacji, projekt ustawy został uzupełniony o niektóre propozycje NBP. Następnie, w grudniu 2023 r., projekt został przekazany do konsultacji roboczych w MF oraz NBP.

W marcu 2024 r. projekt uzyskał zgodę członka Kierownictwa MF na jego dalsze procedowanie, w wyniku czego został skierowany do uzgodnień wewnętrznych w MF z terminem zgłaszania uwag do dnia 18 kwietnia br., jak również wpisany do prowadzonego przez MF Rejestru Legislacji.

Planowany harmonogram prac zakłada przeprowadzenie uzgodnień zewnętrznych w II kw. br., rozpatrzenie projektu przez SKRM i RM w III kw. br. oraz rozpoczęcie prac nad projektem ustawy w Sejmie w IV kw. br.

V.7106.178.2014

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski