Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO podjął z urzędu działania w sprawie warunków w jednostkach penitencjarnych, w których przebywają Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik

Data:

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o umieszczeniu Mariusza Kamińskiego w złych warunkach w jednostce penitencjarnej oraz o powstaniu zagrożenia dla jego życia i zdrowia ze względu na prowadzony protest głodowy, Rzecznik Praw Obywatelskich zdecydował o podjęciu tej sprawy z urzędu. 

16 stycznia 2024 r. pracownicy Zespołu ds. Wykonywania Kar w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dokonali w Areszcie Śledczym w Radomiu czynności niezbędnych do weryfikacji tych doniesień. W ich toku przeprowadzono rozmowę z Mariuszem Kamińskim, jak również z Dyrektorem Aresztu, jego Zastępcami oraz z Zastępcą Ordynatora Oddziału Wieloprofilowego Szpitala Aresztu. Ponadto dokonano oglądu sali szpitalnej, w której ww. przebywa, zapoznano się z dokumentacją dotyczącą pobytu i leczenia Mariusza Kamińskiego w Areszcie. 

Ustalono, że warunki pobytu w Areszcie Mariusza Kamińskiego są bardzo dobre. Nadal prowadzi on protest głodowy. Stan jego zdrowia jest ściśle monitorowany przez służbę zdrowia, regularnie wykonywane są niezbędne badania. Dyrektor w oparciu o opinię lekarzy wystąpił do sądu penitencjarnego o zgodę na przymusowe żywienie skazanego. Sąd wyraził taką zgodę. W myśl art. 118 § 3 k.k.w. „w wypadku sprzeciwu skazanego o dokonaniu zabiegu orzeka sąd penitencjarny. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie”. 

Po wykorzystaniu przysługujących skazanemu w myśl tego przepisu środków prawnych Rzecznik Praw Obywatelskich będzie podejmował dalsze kroki, jeśli tylko poweźmie informację, że może dochodzić do naruszenia praw skazanego.

17 stycznia 2024 r. przeprowadzono dodatkowe czynności w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie, podczas których m.in. dokonano oglądu cel przejściowych. Weryfikowano zarzuty Mariusza. Kamińskiego, że w celi, w której go umieszczono w tej jednostce, było zimno, a warunki tam panujące były niehumanitarne. Dokonane ustalenia potwierdziły, że stan cel przejściowych jest w większości bardzo zły i wymagają one pilnego generalnego remontu. Osoby pozbawione wolności, przebywające w dniu wizytacji w celach przejściowych, zgłaszały uwagi dotyczące warunków bytowych, w tym niskiej temperatury w celach. 

Dwuosobowa cela, w której był osadzony Mariusz Kamiński, jest w nieco lepszym stanie niż pozostałe wieloosobowe cele. Niemniej jednak kącik sanitarny w tej celi ma bardzo małą powierzchnię, co nie pozwala na swobodne wykonywanie w nim czynności sanitarno-higienicznych. Jest zniszczony, podobnie jak znajdujące się w nim urządzenia sanitarne.

Warto podkreślić, że Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował już w sprawie warunków bytowych w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie. Jednostka ta była wizytowana przez przedstawicieli Rzecznika 24–25 listopada 2022 r. W lipcu 2023 r. RPO ponownie skierował pismo do Dyrektora Okręgowego SW, wskazując na problem złych warunków bytowych (IX.517.2586.2022). Organ ten podkreślił, że w jednostce sukcesywnie są przeprowadzane remonty cel mieszkalnych. Po dokonaniu wizytacji 17 stycznia 2024 r. należy stwierdzić, że działania podjęte przez SW w tym zakresie muszą być potraktowane jako pilne i RPO będzie o to wnioskował.

Ponadto Rzecznik Praw Obywatelskich 17 stycznia 2024 r. podjął z urzędu działania w sprawie Macieja Wąsika i zwrócił się do Dyrektora ZK w Przytułach Starych o poinformowanie o jego sytuacji.

IX.517.118.2024 IX.517.110.2024

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Wykonywania Kar
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski