Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO i koszty dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły. Czy to naprawdę nie jest sprawa dla sądu administracyjnego?

Data:

Burmistrz nie chciał zwrócić kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły, a wojewódzki sąd administracyjny odrzucił skargę matki. Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł 7 marca skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wojewódzki sąd administracyjny stwierdził, że skarga podlega odrzuceniu, gdyż nie należy do właściwości sądu administracyjnego. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich to stanowisko nie jest zasadne. Dlatego RPO wnosi do NSA o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

W uzasadnieniu postanowienia Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził bowiem, że skarga podlega odrzuceniu, gdyż nie należy do właściwości sądu administracyjnego z uwagi na fakt, iż odmowa burmistrza co do zwrotu kosztów przejazdu za dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły:

  1. nie stanowi aktu i czynności określonej w art. 3 § 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.; dalej jako p.p.s.a.) podlegającej kontroli sądów administracyjnych, oraz że
  2. art. 17 ust. 3a pkt 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) w części w której wskazuje, że „zwrot kosztów następuje na zasadach określonych w umowie”, powoduje wyłączenie kognicji sądów administracyjnych.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich odrzucenie skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny jest niezasadne. Zaskarżonemu postanowieniu Rzecznik zarzucił na podstawie art. 174 pkt 1 p.p.s.a. naruszenie przepisów prawa materialnego, poprzez błędną wykładnię art. 17 ust. 3a pkt 3 ustawy o systemie oświaty oraz na podstawie art. 174 pkt 2 p.p.s.a. naruszenie przepisów postępowania polegające na błędnej wykładni art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP