Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sytuacja dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Krakowie i Żmiącej. Interwencja BRPO

Data:
  • Z doniesień medialnych wynika, że w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w Krakowie oraz miejscowości Żmiąca przez Fundację Dzieło Pomocy Dzieciom miało dochodzić do stosowania przemocy wobec wychowanków
  • W związku z tym Biuro RPO zwróciło się do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o podjęcie działań nadzorczych i kontrolnych i poinformowanie o ustaleniach
  • W odpowiedzi Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej MUW przedstawił szczegółową informację o podejmowanych w sprawie działaniach
  • Ze względu na prowadzoną aktualnie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie kontrolę w tych placówkach, obecnie nie jest planowane uruchamianie kontroli przez służby Wojewody
  • Decyzje o ewentualnych dalszych działaniach w sprawie zostaną podjęte po otrzymaniu wyników kontroli MOPS

Zainteresowanie i niepokój Rzecznika Praw Obywatelskich wzbudziła nagłośniona przez media sytuacja dzieci - wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w Krakowie i Żmiącej, prowadzonych przez Fundację Dzieło Pomocy Dzieciom.

Wobec powagi zarzutów wskazywanych w publikacji medialnej, wskazujących na zagrożenie dobra wychowanków i przedstawionymi nagannymi przypadkami naruszenia praw i godności dzieci, Biuro RPO zwraca się do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o podjęcie działań nadzorczych i kontrolnych pod kątem prawidłowości organizacji i funkcjonowania placówek oraz realizacji zadań, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw wychowanków placówek oraz o informacje o poczynionych ustaleniach.

Ponadto Agnieszka Jarzębska, naczelnik Wydziału w Zespole Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego BRPO, prosi dyrektora Wydziału Polityki Społecznej MUW Ryszarda Jaworskiego o poinformowanie o podejmowanych w ostatnich pięciu latach działaniach nadzorczych w tych placówkach, wydawanych zaleceniach pokontrolnych i ich realizacji.

Odpowiedź Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Ryszard Jaworski w odpowiedzi informuje, że w związku z informacją o nieprawidłowym traktowaniu jednego z wychowanków przez wychowawcę w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, pracownicy MOPS od początku czerwca 2024 r. prowadzą kontrolę doraźną w placówkach. Kontrola ma trwać do końca czerwca.

W odpowiedzi przedstawił też szczegółowo informację o podejmowanych działaniach w sprawie wskazując m.in. na skierowane przez Dyrektora MOPS zgłoszenie do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Krakowie o podejrzeniu przemocy domowej wobec wychowanków placówek wraz z prośbą o podjęcie działań czy informacją o czynnościach prowadzonych przez Policję w sprawie.

Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie utrzymują stały kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, w celu zapewnienia bieżącego przepływu informacji w sprawie, a także monitorują działania podejmowane przez Ośrodek.

Dyrektor wyjaśnił też, że ze względu na prowadzoną aktualnie przez pracowników MOPS w Krakowie kontrolę w placówkach prowadzonych, na chwilę obecną nie jest planowane uruchamianie kontroli przez służby Wojewody. Decyzje o ewentualnych dalszych działaniach w sprawie zostaną podjęte po otrzymaniu wyników tej kontroli.

III.552.6.2024

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski