RPO do Marszałka Senatu: jeśli 12 kwietnia zapadnie wyrok TK ws. kadencji, nie wezmę udziału w obradach Izby

Data:
  • Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar został zaproszony na 14 kwietnia do Senatu w celu przedstawienia Informacji rocznej RPO za 2020 r.
  • Jeśli 12 kwietnia zapadnie wyrok Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności pełnienia obowiązków RPO po upływie kadencji, nie będę mógł wziąc udziału w obradach Izby - napisał Adam Bodnar do marszałka Tomasza Grodzkiego
  • 7 kwietnia RPO przedstawił swą informacje senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

"Uprzejmie dziękuję za zaproszenie na 23. posiedzenie Senatu RP bieżącej kadencji. Możliwość przedstawienia Informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2020 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela  będzie  dla  mnie  zaszczytem. Liczę również, że stanie się ona okazją do pogłębionej debaty dotyczącej poszanowania praw jednostki w naszym kraju.

Jednocześnie jednak pragnę zwrócić uprzejmie uwagę Pana Marszałka na fakt, że na dzień 12 kwietnia 2021 r. na godz. 14.00 zaplanowana jest rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie o sygn. akt K 20/20, dotyczącej pełnienia obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie pięcioletniej kadencji, do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika.

Ewentualne wydanie we wskazanej sprawie orzeczenia o niezgodności z Konstytucją RP art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 627) i jego publikacja w Dzienniku Ustaw będzie skutkowało zakończeniem pełnienia przeze mnie obowiązków RPO, a w konsekwencji brakiem możliwości udziału w zaplanowanym posiedzeniu Senatu RP" - głosi list Adama Bodnara.

                                                                                                                   *                       *                      * 

Na 12 kwietnia 2021 r. TK wyznaczył kolejny -  już dziesiąty od października 2020 r. - termin rozprawy w sprawie konstytucyjności pełnienia przez RPO funkcji po upływie kadencji (sygn. akt K 20/20).  Wniosek złożyli posłowie koalicji rządzącej. Zaskarżyli oni art. 3 ust. 6 ustawy o RPO z 15 lipca 1987 r., który stanowi: "Dotychczasowy Rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika".

Kadencja obecnego RPO minęła we wrześniu 2020 r. - do dziś nie udało się wyłonić jego następcy. Dlatego zgodnie z ustawą Adam Bodnar nadal pełni tę funkcję.

Rzecznik wniósł do TK uznanie, że zaskarżony przepis jest zgodny z Konstytucją. Wskazał, że gwarantuje on niezakłóconą ochronę praw i wolności, którą osłabiłoby jego usunięcie. Przy jego tworzeniu wzięto pod uwagę, że wobec niemożności porozumienia Sejmu i Senatu co do wyboru nowego RPO kadencja dotychczasowego może się wydłużyć. A podobne przepisy dotyczą też prezesów NIK i NBP. To organy konstytucyjne, których zadania w imię interesu państwa i jego obywateli mają być realizowane w sposób nieprzerwany.

Na niezbędność art. 3 ust. 6 wskazują organizacje międzynarodowe. Takie opinie wyraziły m.in.: Komisja Wenecka, Międzynarodowy Instytutu Ombudsmana (IOI), ODIHR, ENNHRI.

VII.071.9.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2021-04-08 20:49:39
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski