Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Długi okres przedawniania przewinień dyscyplinarnych u myśliwych. RPO: umożliwia to ściganie "niewygodnych" członków kół łowieckich. Odpowiedź MKiŚ

Data:
  • Za przewinienie dyscyplinarne myśliwy odpowiada przez 5 lat od dnia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego
  • To dłuższy czas w porównaniu z przepisami wobec np. policjantów, adwokatów czy nauczycieli
  • Wydłużony okres przedawnienia przewinień dyscyplinarnych umożliwia pociągnięcie do odpowiedzialności „niewygodnych" członków Polskiego Związku Łowieckiego
  • AKTUALIZACJA: W odpowiedzi na pismo RPO wiceminister Edward Siarka informuje, że ministerstwo nie pracuje nad nowelizacją ustawy Prawo łowieckie. W ocenie wiceministra odpowiednio stosowane przepisy ustawy w sposób wyczerpujący regulują odpowiedzialność dyscyplinarną myśliwych
  • Edward Siarka wskazuje ponadto, że Polski Związek Łowiecki nie sygnalizował ministerstwu potrzeby wprowadzania zmian w prawie

Rzecznik Praw Obywatelskich napisał w tej sprawie do  Michała Kurtyki, ministra klimatu i środowiska.

Do RPO wpłynął wniosek o zbadanie zgodności art. 35i ust. 1 Prawa łowieckiego. Zgodnie z nim  nie wszczyna się postępowania dyscyplinarnego, a wszczęte umarza się, gdy od chwili popełnienia przewinienia łowieckiego upłynęło 5 lat. W sprawach nieuregulowanych do postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.

Prawo łowieckie stanowi, że jeżeli przewinienie zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie następuje dopiero z upływem okresu przedawnienia karalności tego przestępstwa. Zakładając, że myśliwy np. polował w okresie ochronnym i naruszył dyspozycję art. 53 pkt. 3 ustawy prawo łowieckie, za przewinienie dyscyplinarne może odpowiadać przez 15 lat od czynu.

Okres ustawowego wyłączenia możliwości ścigania sprawcy zarówno na etapie wszczęcia postępowania, jak i jego trwania za przewinienie dyscyplinarne jest nieporównywalnie długi z innymi uregulowaniami prawnymi wobec i innych grup zawodowych takich jak np. policjanci, adwokaci czy nauczyciele.

W policji karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje z upływem 2 lat od dnia jego popełnienia. Zawieszenie postępowania dyscyplinarnego wstrzymuje bieg tego terminu.

Według Prawa o adwokaturze nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od przewinienia upłynęły trzy lata (w niektórych przypadkach – rok).

Karta Nauczyciela stanowi, że postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 5 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna oraz po upływie 2 lat od popełnienia czynu. Jeżeli w tym okresie, wszczęto postępowanie dyscyplinarne, karalność ustaje z upływem 5 lat.

- Należy mieć również na uwadze praktyczny aspekt tak wydłużonego okresu przedawnienia przewinień dyscyplinarnych, a mianowicie kwestię możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności „niewygodnych" członków PZŁ przez odpowiednie organa PZŁ.

Trudno się czasami bronić za zarzucane przewiny, które rzekomo miały miejsce cztery czy pięć lat temu. Tak długi okres nie tylko powoduje zatarcie pamięci czy to świadków czy to obwinionych, ale także uniemożliwia skuteczna obronę, a w chwili obecnej stanowi narzędzie dające możliwość wykluczenia członka z danego koła.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Konstytucji  wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

VII.612.16.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski