Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Interwencja RPO ws. świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową. MSWiA informuje, że będą zmiany w rozporządzeniu

Data:
  • Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów pobytu w Polsce dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową od lat nie było zwiększane
  • A 750 zł miesięcznie dla osoby samotnej czy 1500 zł dla czteroosobowej rodziny nie pozwala na samodzielną egzystencję w godnych warunkach
  • W 2022 r. Rzecznik Praw Obywatelskich spytał MSWiA o waloryzację tego świadczenia
  • Dostał tylko odpowiedź, że z 9 do 11 zł podwyższono stawkę dzienną wyżywienia zbiorowego w ośrodku dla cudzoziemców, ubiegających się o ochronę międzynarodową
  • AKTUALIZACJA: W najbliższym czasie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpocznie prace nad zmianą rozporządzenia w tej sprawie - zapowiada resort w odpowiedzi na ponowne wystąpienie RPO

RPO Marcin Wiącek ponownie wystąpił w tej sprawie do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamińskiego.

Rzecznik dziękuję za odpowiedź resortu na swe wystąpienie z 17 października 2022 r. Pismo MSWiA z 17 listopada 2022 r. nie stanowi jednak wyczerpującej odpowiedzi na  problem. 

Wyjaśnienia ograniczają się bowiem do stwierdzenia, że „w Dzienniku Ustaw z dnia 10 października 2022 r. pod pozycją 2071 ogłoszono rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej. Podwyższa ono z 9 do 11 zł wysokość stawki dziennej wyżywienia zbiorowego w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP oraz związaną z tą stawką wysokość ekwiwalentu pieniężnego w zamian za wyżywienie w ośrodku".

Z uznaniem należy przyjąć podwyższenie wysokości stawki dziennej wyżywienia zbiorowego dla osób ubiegających się o ochronę. Rzecznik podkreśla jednak, że wystąpienie zawierało rekomendację podwyższenia wysokości świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu w Polsce przez osoby ubiegające się o udzielenie ochrony. A do tej kwestii odpowiedź resortu  w żaden sposób się nie odnosiła.

Odpowiedź Bartosza Grodeckiego, podsekretarza stanu w MSWiA

W odpowiedzi na Pana wystąpienie z 8 lutego 2023 r., w ramach uzupełnienia do stanowiska przekazanego Panu Rzecznikowi pismem z 17 listopada 2022 r., uprzejmie informuję, że ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, uchwalona przez Sejm 26 stycznia 2023 r., przewiduje zmianę przepisu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepis ten zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia, w drodze rozporządzenia, wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej.

W związku z powyższym, w najbliższym czasie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpocznie prace nad zmianą wspomnianego rozporządzenia.

XI.543.282.2022

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski